Aktualności

24.09.18

Działania zagranicznych domów maklerskich, które mogą być niezgodne z interwencją produktową ESMA

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2018 r. przez European Securities and Markets Authority (ESMA) interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych (CFD), Izba Domów Maklerskich (IDM), informuje, że na polskim rynku działają podmioty maklerskie, które prawdopodobnie naruszają wprowadzone przepisy.

Dostosowanie się LYNX, holenderskiego brokera prowadzącego w Polsce działalność poprzez oddział w Republice Czeskiej, do zapisów interwencji produktowej budzi wątpliwości w trzech istotnych kategoriach:

 • oferowanie niedozwolonych zachęt,
 • brak widocznych ostrzeżeń o ryzyku,
 • niższy, od tego który wprowadziła ESMA, depozyt dla kontraktów CFD na akcje podany w ofercie i przykładzie na stronie internetowej brokera.

Takie praktyki stosowane przez podmioty zagraniczne - w konsekwencji - prowadzą do obniżenia warunków konkurencyjnych działalności polskich firm. IDM wielokrotnie zawracała uwagę na ryzyko takich działań i ich konsekwencje dla branży maklerskiej w Polsce. 

Czytaj wiecej

 

03.08.18

Admiral Markets zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia rachunków maklerskich

Izba Domów Maklerskich informuje, że na polskim rynku pojawiają się podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej zachęcające klientów detalicznych do przeniesienia swoich rachunków inwestycyjnych do krajów, które nie będą objęte interwencją produktową.

Admiral Markets, firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie dla rynku forex, CFD i futures, zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia swoich rachunków maklerskich do spółki zależnej Admiral Markets Pty Ltd (załącznik 1 i 2) z siedzibą w Australii, która jest podmiotem licencjonowanym przez Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Broker, jako podmiot zarejestrowany poza granicami UE, będzie mógł oferować inwestorom indywidualnym konkurencyjne warunki transakcyjne i dostęp do znacznie wyższej dźwigni finansowej niż ta, oferowana przez krajowe domy maklerskie, które podlegają interwencji ESMA Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie jest to działanie w najlepiej pojętym interesie klienta. Pojawia się tu również ryzyko arbitrażu regulacyjnego.

Czytaj więcej

 

30.06.18

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W nawiązaniu do projektu z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Izba Domów Maklerskich chciałaby podziękować za uwzględnienie uwag i postulatów naszej branży w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, co wskazuje na tożsamość interesów regulatora i domów oraz biur maklerskich w obszarze ochrony inwestora indywidualnego. Projekt ustawy, który zakłada różnicowanie dostępnej dźwigni finansowej w zależności od doświadczenia klienta indywidualnego, zapewnienia szczególną ochronę inwestorom początkującym, nie posiadającym jeszcze praktycznej wiedzy rynkowej. Jest to optymalne rozwiązanie, które chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym.

 

Czytaj więcej 

 

19.06.18

Interwencja produktowa ESMA zagrożeniem dla konkurencyjności krajowej branży domów i biur maklerskich.

W związku z wprowadzeniem przez ESMA interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych, IDM, zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.

IDM wielokrotnie podkreślała, że przepisy wprowadzone przez ESMA stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego ze stratą dla krajowej branży maklerskiej. W związku z interwencją ESMA, rynek europejski, w tym krajowy, stanie się atrakcyjny dla firm spoza UE, które nie zastosują się do przepisów interwencji produktowej ESMA. Pierwsze takie podmioty oferujące lepsze warunki inwestycyjne pojawiają się już na krajowym rynku. Dukascopy Bank zachęca klientów detalicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej do skorzystania z jego oferty i przeniesienia rachunku inwestycyjnego. Szwajcarski bank informuje inwestorów indywidualnych, że jako podmiot będący poza jurysdykcją ESMA, nadal będzie oferował swoim klientom dźwignię 1:200 oraz możliwość inwestowania w opcje binarne. Tak przedstawiona informacja może naruszać przepisy polskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Art. 73 ust. 2a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) poprzez oferowanie na terenie Polski instrumentów z dźwignią większą niż 1:100. Dodatkowo szwajcarski bank wprost informuje o zamiarze nieprzestrzegania prawa wynikającego z wprowadzonej interwencji produktowej ESMA, a co za tym idzie ponownego łamania prawa.

Czytaj więcej

 

04.06.18

Kampania społeczna - budowanie świadomości inwestorów na temat różnic między krajowymi domami maklerskimi i podmiotami, które działają na polskim rynku forex poza jurysdykcją KNF

Izba Domów Maklerskich w nawiązaniu do kampanii społecznej dot. ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF, zwraca uwagę na istotną potrzebę wyraźnego rozróżnienia w przekazie publicznym pomiędzy działalnością polskich domów maklerskich a firmami, które nie są objęte nadzorem KNF, działają nielegalnie bez licencji a oferują swoje usługi krajowym klientom forex. W odniesieniu do tych ostatnich istnieją na rynku przykłady wielu nadużyć i oszust finansowych ze szkodą dla inwestorów indywidualnych, o czym Izba wielokrotnie informowała stosowne urzędy. Takie zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek całej branży finansowej w Polsce i podważają zaufanie do systemu.

 

Czytaj więcej 

 

16.03.18

FXCuffs, największy kongres inwestorów w Europie Centralnej: debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym

W czasie tegorocznego kongresu inwestorskiego FXCuffs w Krakowie, odbędzie się debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym. Uczestniczy debaty podkreślali zaangażowanie krajowego środowiska maklerskiego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa klientów na rynku finansowym. W nawiązaniu do ostatnich propozycji ESMA dotyczących zmian regulacyjnych, przedstawiciele domów maklerskich wskazywali na konieczność budowania przewagi konkurencyjnej krajowej branży OTC, kosztem firm spoza UE, które działają poza nadzorem KNF.  

Jednym z priorytetów XTB jest zapewnienie naszym klientom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jako wiodący w Europie broker na rynku CFD dbamy, aby wizytówką XTB był profesjonalizm świadczonych usług. Nasze platformy transakcyjne zapewniają rzetelną, szybką i efektywną realizację transakcji. Działamy w oparciu o najwyższe standardy obsługi inwestorów, dzięki czemu zaufały nam tysiące klientów w Polsce i na świecie – mówi Omar Arnaout, Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

Przyjmowanie kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych rozwiązań legislacyjnych, nie jest receptą na problem oszustw, czy nadużyć na rynku usług finansowych. Elementem kluczowym jest tu systematyczne pogłębianie wiedzy i  świadomości konsumentów tych usług. Dlatego polska branża maklerska od lat intensywnie inwestuje w edukację swoich obecnych i przyszłych klientów – mówi Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Jako dom maklerski podlegający nadzorowi KNF popieramy wszelkie rozwiązania, które wzmacniają ochronę inwestorów. TMS prowadzi działalność w sposób całkowicie transparentny, a klienci są objęci opieką profesjonalnych doradców. Bardzo ważną kwestią jest uregulowanie działalności firm inwestycyjnych rejestrowanych poza terenem Unii Europejskiej. Obecnie, bowiem ich klienci nie są objęci praktycznie żadną ochroną, co w konsekwencji psuje rynek forex. Często zdarza się, że podmioty te, oferują swoje produkty osobom nieświadomym i nie zdającym sobie sprawy z poziomu ryzyka. Dlatego uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom w tym zakresie jest dziś najpilniejszą sprawą – mówi Marcin Niewiadomski, Prezes Zarządu DM TMS Brokers.

Czytaj więcej

 

13.02.18

Uwagi IDM w sprawie propozycji ESMA dot. zmian regulacji rynku CFD: TAK – dla działań mających na celu zwiększanie ochrony inwestora indywidualnego, NIE – dla drastycznej zmiany poziomu dźwigni wbrew oczekiwaniu inwestorów

W swoim stanowisku do europejskiego nadzorcy, Izba Domów Maklerskich poparła wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. Izba nie zgodziła się jednak z propozycją ESMA dot. obniżenia poziomu dźwigni na rynku forex, ponieważ nie zwiększy to ochrony klienta. Takie podejście zdaniem europejskiej branży finansowej – może zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną europejskiego rynku CFD, z korzyścią dla podmiotów spoza UE, których działania są największym wyzwaniem dla europejskiego nadzoru. IDM skłania się ku rozwiązaniu proponowanemu przez Ministerstwo Finansów, które uzależnia wielkość dźwigni od doświadczenia inwestora.

 

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem  jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

Czytaj więcej

Stanowisko IDM

Stanowisko AMAFI – francuska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko ASSOSIM – włoska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko Finance Denmark – duńska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

 

09.02.18

Zagraniczne serwisy oferujące usługi na rynku OTC w Polsce

Izba Domów Maklerskich przesłała do UOKiK, Ministerstwa Finansów, KNF oraz Rzecznika Finansowego przykłady działalności na terenie Polski firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują lub oferowały krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

Wskazane przez IDM przykłady prezentują podmioty, które kierują/kierowały ofertę usług na terenie Polski nie posiadając zezwolenia i nie figurując w rejestrze firm inwestycyjnych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty te na swoich witrynach internetowych zachęcają użytkownika do inwestowania na rynku finansowym oferując: gwarancję zarabiania i ponadprzeciętne zyski nie informując przy tym o ryzyku związanym z inwestycjami. Zakres przekazywanych informacji, nasuwa podejrzenie, że działania te wprowadzają potencjalnych inwestorów w błąd oraz narażają na utratę zainwestowanych środków. Dodatkowo obawy budzi sposób, w jaki podmioty te opisują i promują swoje oferty. Szczególne zastrzeżenie Izby Domów Maklerskich budzą przekazywane w sposób agresywny informacje o potencjalnych korzyściach inwestycyjnych, które mogą wprowadzać inwestora w błąd.

Czytaj więcej

 

08.02.18

Forex - konsultacje ESMA w sprawie zmian regulacji

Z opublikowanej przez IG Markets  analizy dot. propozycji nowych regulacji ESMA wynika, że 98% respondentów nie zgadza się z propozycją zmian regulacji. Wskazują oni, że najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem inwestora jest ochrona przed negatywnym saldem na rachunku maklerskim (55% badanych). Drastyczne obniżenie dźwigni nie jest zaś skutecznym narzędziem ochrony klienta. Blisko 60% odpowiedzi wskazuje, że po wprowadzeniu ograniczenia dźwigni w Europie, inwestorzy rozważą zmianę brokera na podmiot, który nie jest zarejestrowany w Europie.

– Stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce. Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim.

Izba poparła propozycje ESMA dot. standaryzacji komunikatów o ryzyku oraz unikania wprowadzania świadczeń niepieniężnych, które nakłaniają do inwestycji. Członkowie IDM przyjęli kodeks, w którym zobowiązują się do działań marketingowych według określonych reguł zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym przez europejskiego regulatora – Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.


Zobacz wyniki badania

11.01.18

WYNIKI INWESTORÓW NA RYNKU OTC – W IV. KW. WIĘCEJ ZARABIAJĄCYCH W SEGMENCIE OBLIGACJI I NA FOREKSIE, W CAŁYM 2017 R. PONAD 40% ZYSKUJĄCYCH KLIENTÓW

ostatnim kwartale ubiegłego wzrósł odsetek inwestorów zarabiających w segmencie obligacji i stóp procentowych oraz na foreksie. W całym 2017 r. największą zyskownością charakteryzowały się rachunki klientów dokonujących transakcji w pochodne na obligacje i stopy procentowe. Uśrednione dane kwartalne wskazują na pozytywne wyniki w blisko 54% przypadków.

Czytaj więcej

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • Biuro Maklerskie BGZ BNP Pariba

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe