Pismo IDM do Przewodniczącego KNF w sprawie przeprowadzenie - wspólnie z KNF i krajową branżą firm inwestycyjnych w oparciu o niezależną firmę doradczą oraz ustalone zasady i kryteria - analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do KNF pismo dotyczące przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC, z uwzględnieniem wytycznych OTC, w kontekście ochrony inwestora, w porównaniu z regulacjami zagranicznymi. Wnioski z przeprowadzonego badania mogłyby posłużyć jako podstawa do dalszych rozważań dot. zmian prawnych na rynku w interesie branży maklerskiej i krajowych inwestorów. W interesie ochrony polskich klientów detalicznych oraz konkurencyjności polskich domów maklerskich IDM postuluje, aby ewentualne rozwiązania zweryfikować z rozwiązaniami, które będą przyjęte na poziomie europejskim.

Według Izby istnieją niepokojące różnice w ocenie obecnej sytuacji branży i kierunku jej dalszego rozwoju, które podważają zaufanie do rynku i podmiotów na nim działających, w tym członków IDM. W dniu 30 września 2016 r. domy maklerskie, zrzeszone w IDM, wdrożyły wytyczne KNF dot. świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (forex), które są restrykcyjne w stosunku do wielu rozwiązań przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej. Informacja na temat wdrożenia wytycznych była przekazana do KNF za pomocą obszernego formularza samooceny stopnia wdrożenia wytycznych. Wobec powyższego faktu, Izba stoi na stanowisku, że konieczny jest otwarty dialog w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania z udziałem branży domów maklerskich wspólnych rozwiązań dla dobra inwestorów i branży i wnosi o powołanie wspólnej grupy roboczej dla dokonania analizy, która pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych.

Plik pdf