Aktualności

07.09.17

Pismo IDM do Przewodniczącego KNF w sprawie przeprowadzenie - wspólnie z KNF i krajową branżą firm inwestycyjnych w oparciu o niezależną firmę doradczą oraz ustalone zasady i kryteria - analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do KNF pismo dotyczące przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC, z uwzględnieniem wytycznych OTC, w kontekście ochrony inwestora, w porównaniu z regulacjami zagranicznymi. Wnioski z przeprowadzonego badania mogłyby posłużyć jako podstawa do dalszych rozważań dot. zmian prawnych na rynku w interesie branży maklerskiej i krajowych inwestorów. W interesie ochrony polskich klientów detalicznych oraz konkurencyjności polskich domów maklerskich IDM postuluje, aby ewentualne rozwiązania zweryfikować z rozwiązaniami, które będą przyjęte na poziomie europejskim.

Według Izby istnieją niepokojące różnice w ocenie obecnej sytuacji branży i kierunku jej dalszego rozwoju, które podważają zaufanie do rynku i podmiotów na nim działających, w tym członków IDM. W dniu 30 września 2016 r. domy maklerskie, zrzeszone w IDM, wdrożyły wytyczne KNF dot. świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (forex), które są restrykcyjne w stosunku do wielu rozwiązań przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej. Informacja na temat wdrożenia wytycznych była przekazana do KNF za pomocą obszernego formularza samooceny stopnia wdrożenia wytycznych. Wobec powyższego faktu, Izba stoi na stanowisku, że konieczny jest otwarty dialog w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania z udziałem branży domów maklerskich wspólnych rozwiązań dla dobra inwestorów i branży i wnosi o powołanie wspólnej grupy roboczej dla dokonania analizy, która pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych.

Plik pdf 

22.08.17

Pismo IDM do UOKiK w sprawie działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

Czytaj więcej

 

19.07.17

Rekomendacje IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W odniesieniu do ochrony krajowego klienta, Izba Domów Maklerskich widzi tożsamość interesów ustawodawcy i krajowej branży domów maklerskich świadczących usługi na rynku OTC. Jednak w ocenie Izby Domów Maklerskich projekt ustawy nie realizuje postulatu ochrony inwestorów detalicznych – zachęca polskich inwestorów do przeniesienia swoich inwestycji za granicę oraz pogarsza pozycję konkurencyjną polskich firm inwestycyjnych w stosunku do firm zagranicznych. Brak jest podobnie restrykcyjnych ograniczeń w innych krajach Unii Europejskiej. Zmienione przepisy nie będą miały zastosowania do zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Wobec tego Izba Domów Maklerskich postuluje o wypracowanie, w porozumieniu z krajową branżą forex, optymalnych rozwiązań w interesie klienta i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Konieczne jest wstrzymanie ostatecznych krajowych decyzji do decyzji ESMA – polskie rozwiązania powinny powstać w oparciu o finalne wytyczne ESMA.

 

Czytaj dalej 

 

IDM – zastrzeżenia do ustawy MF o nadzorze nad rynkiem finansowym

 

13.07.17

Opinia IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw przez Ministerstwo Finansów, Izba Domów Maklerskich zwraca uwagę na fakt, że proponowane zmiany w ustawie ograniczają znacząco konkurencyjność krajowej branży forex z korzyścią dla podmiotów zagranicznych, które działają w Polsce, jednak nie podlegają krajowej jurysdykcji. To właśnie te podmioty są w głównej mierze odpowiedzialne za nadużycia na rynku, co podważa zaufanie do całego systemu i krajowej branży papierów wartościowych. W konwekcji działania ustawodawcze, które nie będą wspierały krajowej branży forex działają na szkodę polskich inwestorów, ponieważ wspierają rozwój tzw. szarej strefy zagranicznych podmiotów, gdzie krajowy inwestor będzie poszukiwał produktów optymalnych dla jego portfela inwestycyjnego. W ocenie Izby wprowadzenie jednostronnych proponowanych obecnie ograniczeń dla krajowej branży forex, jednocześnie pomijając działanie zagranicznych podmiotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku.

Czytaj dalej


10.07.17

Wyniki inwestorów na rynku OTC w II kw. 2017 r.: Więcej zarabiających na rynku OTC w segmentach: obligacji, akcji i indeksów giełdowych

W II kw. 2017 r. odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC zwiększył się w stosunku do I kw. br. w 3 z 5 raportowanych przez krajowe domy maklerskie kategorii instrumentów. W omawianym okresie blisko 60% polskich inwestorów osiągnęło zyski dzięki inwestycjom w pochodne na obligacje oraz stopy procentowe. W ostatnich 3 miesiącach więcej klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zyski również w segmencie akcji i indeksów giełdowych rynku OTC.

Czytaj dalej 

 

07.04.17

Polskie domy maklerskie już trzeci raz opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów na rynku OTC. W I kwartale tego roku inwestorzy rynku OTC osiągnęli lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. warunki rynkowe sprzyjały inwestorom korzystającym z instrumentów rynku OTC. W I kwartale br. osiągnęli oni lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r. Podobnie jak w poprzednim okresie największy odsetek aktywnych inwestorów (ok. 53%) osiągał zyski dzięki transakcjom na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Wysoko, utrzymywały się również wyniki z transakcji realizowanych na inwestycjach na towary (ang. Commodity CFD) – na poziomie ok. 44% zyskujących inwestorów – oraz pochodnych na waluty (ang. Forex CFD) – ok. 40%. W obszarze pochodnych na indeksy giełdowe (ang. Index CFD) odsetek zarabiających w IV kwartale wyniósł ok. 35%, a w kontraktach na akcje (ang. Equity CFD) – ok. 31%.

Czytaj dalej

 

10.01.17

Rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów w IV kwartale 2016 r.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez swoich klientów. Dane zebrane przez Izbę Domów Maklerskich pokazują, że systematycznie wzrasta świadomość inwestorów rynków CFD/FX, a ich wyniki nie odbiegają od tych osiąganych przez inwestorów na dojrzałych rynkach finansowych.

Czytaj dalej

 

02.01.17

INWESTYCJE: Jak się bronić się przez oszustami?

Transakcje na rynku walutowym stanowią coraz częstszy obiekt zainteresowania. Liczba transakcji zawieranych za pośrednictwem polskich domów maklerskich wciąż rośnie. Niestety, coraz częściej dochodzi również do oszustw, zarówno w sferze inwestycji w instrumenty pozagiełdowe, jak i te notowane na giełdzie. 

Nielegalna działalność maklerska stanowi ogromny problem zarówno dla inwestorów, którzy nieświadomie powierzają znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla całości gospodarki. Firmy działające na rynku walutowym mylone są z podmiotami, które naganiają i naciągają klientów – działają one nielegalnie i sprzedaż produktów traktują jako formę szybkiego zysku kosztem mniej świadomych osób, a nie profesjonalną sprzedaż usług i produktów finansowych lub doradztwo inwestycyjne, które jest ściśle nadzorowane i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czytaj dalej

 

07.12.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Informacje przekazane przez media pokrywają się z tymi, które posiada Izba Domów Maklerskich i które były przez nią przekazywane do właściwych organów administracji. Zgodnie 
z przepisami doradztwo inwestycyjne może być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie licencje i zatrudnione w instytucji posiadającej zezwolenie na świadczenie usług doradczych. 

Czytaj dalej

 

30.11.16

Izba Domów Maklerskich na rzecz rynku OTC instrumentów pochodnych

Izba Domów Maklerskich aktywnie działając na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmuje nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych. W celu prawidłowego jego kształtowania, Izba podjęła się koordynacji szeregu działań edukacyjnych i informacyjnych, a na stanowisko eksperta IDM ds. rynku OTC został powołany pan Marek Wołos. Izba będzie również występowała do organów administracji państwowej i zrzeszeń inwestorów z propozycją współpracy.

Czytaj dalej

 

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe