Centrum Prasowe

Informacja nt. obniżki obciążeń ponoszonych przez Uczestników na rzecz KDPW

Zmiana modelu finansowania nadzoru powoduje zmniejszenie obciążeń KDPW i GPW, które były dotychczas głównymi płatnikami na rzecz KNF i ponoszenie, począwszy od 1 stycznia 2016, bezpośrednio przez uczestników części opłat.

W celu zrekompensowania tych opłat  uczestnikom rynku Krajowy Depozyt przedstawił zestawienie wprowadzonych i planowanych rozwiązań, których efektem jest zmniejszenie przychodów KDPW co jest jednoznaczne z obniżeniem obciążeń ponoszonych przez jego Uczestników.

1. Wprowadzenie nettingu i RwC                                    - korzyść dla rynku ok. 23 mln zł rocznie.

2. Zmniejszenie opłat rozrachunkowych:                        - korzyść dla rynku ok. 2,1 mln zł rocznie.

w tym: 

z 8 do 7 zł za rozrachunek transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym na podstawie zlecenia rozrachunku wskazującego skompensowane lub zagregowane wyniki zobowiązań i należności  – korzyść dla rynku ok. 0,6 mln zł rocznie.

- z 25 do 12 zł za rozrachunek posttransakcyjny związany z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, jeśli zlecenie zostało dostarczone po rozpoczęciu pierwszej sesji rozrachunkowej w dniu w którym rozrachunek powinien nastąpić – korzyść dla rynku ok. 1,4 mln zł rocznie.

- z 6 do 1 zł za rozrachunek związany ze zmianą statusu aktywów – korzyść dla ok. 0,1 mln zł rocznie.

3. Obniżenie stawki opłaty specjalnej za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym lub rozliczenia posttransakcyjnego związanego z taką transakcją poprzez określenie maksymalnej opłaty na poziomie 10 000 zł za każdy dzień braku pokrycia

– korzyść dla rynku ok. 0,4 mln zł rocznie.

4. Obniżka opłaty rocznej za uczestnictwo emitenta z 6 tys do 4 tys zł.

 – korzyść dla rynku ok. 2,4 mln zł rocznie.

Jednocześnie Zarząd Krajowego Depozytu zwrócił się do Rady Nadzorczej o wprowadzenie czasowych obniżek opłat obowiązujących w 2016 r. w zakresie:

  • obniżenia opłaty za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym na bazie brutto (pkt 4.1.1 tabeli opłat) z 90 do 80 gr,
  • obniżenia maksymalnej opłaty za spowodowanie zawieszenia rozrachunku transakcji (pkt 7.1 tabeli opłat) do wysokości 5 tys. zł za każdy dzień zawieszenia.

Te dodatkowe zmiany pozwolą na obniżenie kosztów uczestników o kolejne 1,4  mln zł.

Zarząd Izby Domów Maklerskich, biorąc pod uwagę kierunek oraz  długofalowe skutki proponowanych przez Krajowy Depozyt rozwiązań uznaje, że ich wprowadzenie pozwoli z jednej strony na częściowe bezpośrednie zrekompensowanie obciążeń ponoszonych przez domy maklerskie na finansowanie nadzoru z drugiej poprzez efekty dla podnoszenia jakości, zakresu i konkurencyjności oferowanych klientom przez domy maklerskie usług wpłynie na budowanie skali rynku co może zaowocować wzrostem przychodów w przyszłości. Mamy nadzieję, że analiza wpływu proponowanych zmian opłat w kontekście rzeczywistych obciążeń na rzecz nadzoru pozwoli na wprowadzenie kolejnych obniżek opłat dla Uczestników KDPW.