Centrum Prasowe

Konferencja prasowa IDM i PwC „RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW”

W dniu 26 kwietnia 2017r. odbyła się konferencja prasowa Izby Domów Maklerskich i PwC Polska „RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW” podczas której został zaprezentowany Raport PwC pt. „Wyzwania rozwojowe, a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce”.

Według raportu firmy PwC przygotowanego przy współpracy z Izbą Domów Maklerskich, rynek kapitałowy w Polsce powinien być istotnym narzędziem wsparcia dla realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która zakłada zwiększenie produktywności polskiej gospodarki, m.in. poprzez jej innowacyjność. Rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi unowocześniania gospodarki. Potrzebne są jednak pilne zmiany regulacyjne, które poprawią sytuację rynku i jego uczestników, tak aby był konkurencyjny wobec innych rynków europejskich. W ocenie środowiska maklerskiego nie wystarczy wprowadzenie zmian określonych w zielonej księdze UE, lecz także zaoferowanie inwestorom lepszych warunków dla inwestycji.

– Polski rząd za jeden z głównych celów stawia sobie wzrost gospodarczy w oparciu o rozwój innowacyjnych firm. W ramach takiego modelu rynek kapitałowy powinien stać się efektywnym miejscem pozyskiwania finansowania dla polskich przedsiębiorstw. Sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy zapewni bezpieczną i efektywną alokację inwestycji do najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

Potrzebne zmiany regulacyjne – wyniki analizy raportu PwC

PwC zwraca uwagę na konieczność opracowywania ocen skutków regulacji, stosowanie testów proporcjonalności oraz unikanie zjawiska „goldplatingu” dla nowych regulacji. Jest to kwestia szczególnie ważna w przypadku projektów rozporządzeń unijnych, które po uchwaleniu są stosowane w krajach członkowskich UE bezpośrednio i wprost, bądź gdy przy transpozycji przepisów unijnych rozważana jest tzw. opcja krajowa.

Niezbędne jest również dokonanie przeglądu regulacji dotyczących krajowych firm inwestycyjnych pod kątem możliwości ich uelastycznienia. Przykładem takich działań jest zmiana przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w kierunku szerszego i bardziej elastycznego stosowania zasad outsourcingu w celu obniżenia kosztów dla domów maklerskich. Innym przykładem jest implementacja przepisów dyrektywy CRDIV. W ramach obecnie obowiązujących przepisów polski ustawodawca zobowiązał domy maklerskie między innymi do utrzymywania w każdym czasie funduszy własnych na poziomie nie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego, co nie jest wprost wymagane w dyrektywie. Kolejnymi regulacjami, których uelastycznienie mogłoby poprawić sytuację domów maklerskich są implementacje dyrektyw MAD i CRS oraz wytyczne KNF dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC.

Działaniem zwiększającym płynność i atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego powinno być również obniżenie kosztów infrastruktury oraz zaangażowanie rynku kapitałowego w finansowanie przedsiębiorstw, które wymaga wsparcia rozwoju krajowych źródeł kapitału. Do tego niezbędne jest wdrożenie reform wspierających budowanie długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków – w tym przekazanie 75% funduszy z OFE na IKZE oraz budowa Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Rynek kapitałowy jako narzędzie wsparcia rozwoju innowacyjnej gospodarki

Rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wspiera przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając im finansowania na inwestycje w nowoczesne przedsięwzięcia. Jeśli chcemy mieć konkurującą z Zachodem, prężnie funkcjonującą gospodarkę z rozwijającymi się firmami, powinniśmy postawić na rozwój rynku kapitałowego.

Polskie władze powinny podjąć działania w celu zwiększenia atrakcyjności krajowego rynku kapitałowego, tak aby zaoferował konkurencyjne warunki dla krajowych i zagranicznych podmiotów wobec innych rynków zagranicznych. Potrzeba zmiany wizerunku rynku, wprowadzenia zachęt do oszczędzania długoterminowego dla większej mobilizacji kapitału krajowego, obniżenia kosztów regulacji i kosztów transakcyjnych oraz stworzenia lepszych warunków rozwojowych dla domów maklerskich. Mając na względzie cele rządu, środowisko domów maklerskich oczekuje przyśpieszenia prac nad wdrożeniem strategii dla rynku kapitałowego.

  

Zobacz: Prezentacja z konferencji prasowej.