Centrum Prasowe

Oświadczenie IDM i RBD w sprawie składu Rady Nadzorczej KDPW


2011 05 10 oswiadczenie logo

OŚWIADCZENIE IZBY DOMÓW MAKLERSKICH I RADY BANKÓW DEPOZYTARIUSZY Z DNIA 16 CZERWCA 2011

Izba Domów Maklerskich i Rada Banków Depozytariuszy

przeciwko wykluczeniu przedstawicieli rynku kapitałowego ze składu Rady Nadzorczej

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 

14 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (KDPW) wykluczyło przedstawicieli Izby Domów Maklerskich (IDM) i Rady Banków Depozytariuszy (RBD) z Rady Nadzorczej KDPW. Decyzja Akcjonariuszy, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego stanowi jawne zaprzeczenie ponad 10-letniej dobrej praktyce współpracy instytucji depozytowej z uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie prawa uczestników rynku do współdecydowania o centralnej instytucji depozytowo-rozliczeniowej polskiego rynku kapitałowego. IDM i RBD wyrażają zaniepokojenie pozbawieniem uczestników KDPW i rynku kapitałowego prawa do posiadania swojej reprezentacji we władzach KDPW.

WZA wyklucza praktyków rynku kapitałowego z Rady Nadzorczej KDPW

14 czerwca 2011 roku WZA KDPW - na wniosek, przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie SA - zdecydowało o zmniejszeniu liczby członków w Radzie Nadzorczej KDPW z 8 do 6 osób. W wyniku tej decyzji z Rady Nadzorczej KDPW zostali wykluczeni przedstawiciele uczestników rynku kapitałowego, tj. przedstawiciele Izby Domów Maklerskich i Rady Banków Depozytariuszy. W skład Rady Nadzorczej KDPW weszli przedstawiciele głównych akcjonariuszy, tj. NBP, Skarbu Państwa i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Zgodnie z dobrą praktyką, uczestników rynku kapitałowego w Radzie Nadzorczej KDPW reprezentowali dotąd przedstawiciele wskazani przez IDM i RBD. W latach 2000 – 2005 ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wymagała reprezentacji uczestników rynku w Radzie Nadzorczej KDPW. Ostatnia zmiana ustawy prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 24 października 2005 (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) wykluczyła formalnie ich udział w Radzie Nadzorczej KDPW, ale dobra praktyka w tym względzie została utrzymana.

IDM i RBD przeciwko wykluczeniu uczestników rynku kapitałowego z Rady Nadzorczej KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Rada Nadzorcza KDPW sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki oraz ma decydujący głos w najbardziej istotnych aspektach i zasadach funkcjonowania spółki. Przez ostatnie 10 lat przedstawiciele IDM i RBD zasiadający w Radzie Nadzorczej KDPW brali aktywny udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania rynku obrotu instrumentami finansowymi w Polsce, pełniąc tymczasowo, gdy była taka potrzeba, rolę członków Zarządu spółki. W pracach Rady ich głos był głosem równorzędnym z głosami akcjonariuszy Krajowego Depozytu.

Izba Domów Maklerskich i Rada Banków Depozytariuszy wyrażają głębokie zaniepokojenie wykluczeniem praktyków rynku kapitałowego z Rady Nadzorczej KDPW. Niepokój budzi zerwanie - bez podania przyczyny - z dotychczasową wieloletnią dobrą praktyką obecności przedstawicieli rynku kapitałowego w składzie Rady Nadzorczej KDPW. Wykluczenie uczestników i praktyków rynku kapitałowego z prac w Radzie Nadzorczej może mieć negatywne konsekwencje dla funkcjonowania KDPW - podmiotu kluczowego dla prawidłowego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Mając na względzie interes wszystkich uczestników rynku kapitałowego, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, 

Izba Domów Maklerskich oraz Rada Banków Depozytariuszy wyrażaja nadzieję na niezwłoczny powrót do dobrych praktyk. Obie instytucje dołożą starań, aby samorząd gospodarczy był traktowany podmiotowo w zakresie współpracy z organami instytucji rynku kapitałowego, których działalność i rozwój jest finansowany głównie przez uczestników tego rynku.