Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 22 czerwca 2012

W dniu 22 czerwca 2012r. w Centrum Bankowo-Finansowym przy ul. Nowy Świat 6/12 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za rok 2011 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2011 roku. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Izby Domów Maklerskich oraz Rady Domów Maklerskich.

Walne Zgromadzenie dokonało zmiany w składzie Rady Domów Maklerskich powołując do pełnienia funkcji członka Rady Pana Jarosława Kowalczuka, Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Członkowie Izby podjęli również uchwałę o zainicjowaniu przez Izbę Domów Maklerskich publicznej debaty na temat roli i przyszłości rynku kapitałowego w Polsce oraz wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz opracowania strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i przedłożeniu jej do akceptacji rządu.

Pobierz: Treść uchwały WZ IDM.