Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM

KOMUNIKAT PRASOWY Izby Domów Maklerskich z dnia 30.03.2011 w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich

30 marca 2011 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich (Izba). Zgromadzenie Izby zwołane zostało w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi Izby zmierzającymi do wzmocnienia jej zdolności do realizacji podstawowych zadań statutowych.

Jednym z priorytetów Izby jest współpraca z administracją rządową i innymi instytucjami rynku kapitałowego w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego sprzyjającego pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa kapitału dla rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Domy maklerskie stanowią istotne ogniwo infrastruktury rynku kapitałowego, wspierające prawidłowy transfer kapitału a Izba, poprzez reprezentowanie ich interesu, tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.

Członkowie Izby zamierzają znacząco umocnić pozycję Izby jako rzecznika rynku kapitałowego, przy ścisłej współpracy z innymi uczestnikami rynku takimi jak: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Maklerów i Doradców oraz inwestorami i organizacjami samorządowymi.

Dążąc do realizacji tych celów, Członkowie Izby zamierzają zmienić jej strukturę organizacyjną poprzez zmodyfikowanie zasad działania Zarządu oraz powołanie Rady Izby składającej się z szerokiej reprezentacji domów maklerskich. W nowej formule Izba będzie bardziej dynamiczna i zdolna do aktywnego reagowania na potrzeby środowiska. Wypełniając te zadania Izba zamierza stać się w większym stopniu aktywnym kreatorem, a także komentatorem rozwiązań mających na celu wspieranie rozwoju rynku kapitałowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład nowo powołanych organów wchodzą członkowie władz funkcjonujących domów maklerskich. Osoby te nie będą w izbie zatrudnione i swoje funkcje będą wykonywali honorowo.

Prezesem Zarządu Izby został Jacek Jaszczolt, obecnie Prezes Zarządu Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., który podjął się zadania organizacji prac Zarządu Izby w okresie przejściowym.

Ponadto do Zarządu powołani zostali: Waldemar Markiewicz - DB Securities,  Radosław Olszewski - DM BOS, Krzysztof Polak – BM Alior Bank, Jacek Rachel – DM BDM, Mariusz Sadłocha - DM BZ WBK,  Wojciech Sadowski – UniCredit CAIB, Maciej Trybuchowski - BM BGŻ.

Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali: Łukasz Jagiełło – DM IDM,  Bożena Kłopotowska – BM PKO BP,  Konrad Makowiecki – KBC Securities, Piotr Prażmo – Erste Securities, Wojciech Rutkowski – CDM Pekao.

Zadaniem nowo powołanego Zarządu Izby jest przygotowanie zmian organizacyjnych i programowych w konsultacji z Członkami Izby. Zmiany te będą przedstawione pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Izby w czerwcu br. Po zarejestrowaniu zmian statutu, planowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby we wrześniu, w trakcie którego odbędą się wybory do nowych organów statutowych Izby.

Niezależnie od działań dotyczących funkcjonowania Izby, Zarząd podejmować będzie kroki, w celu nawiązania bliższej i partnerskiej współpracy z organami administracji rządowej, w tym Ministerstwem Skarbu Państwa,  w celu wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju rynku kapitalowego, jak np. Akcjonariat Obywatelski.  Ponadto, w związku z pozbawieniem w Radzie Giełdy reprezentacji środowiska domów maklerskich, zrzeszonych w Izbie Domów Maklerskich,  w wyniku odwołania w dniu 28.02.2011 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy - głosami Skarbu Państwa - z Rady Giełdy dotychczasowego przedstawiciela domów maklerskich, i jednocześnie nie powołaniem do Rady Giełdy innego kandydata wybranego przez środowisko domów maklerskich, który został rekomendowany przez domy maklerskie na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich, i którego wyboru Izba podjęła się w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa, Izba będzie również podejmować działania w celu zapewnienia podmiotowego traktowania Izby i uwzględniania jej głosu w zakresie reprezentacji biur i domów maklerskich w Radzie Giełdy, szczególnie w perspektywie oczekiwanych zmian w Radzie Giełdy w czerwcu br, kiedy kończy się kadencja obecnych członków Rady Giełdy.

Izba Domów Maklerskich zrzesza 24 z 28 krajowych domów i biur maklerskich, bezpośrednich członków Giełdy, reprezentujących 88% obrotów akcjami na Giełdzie generowanych przez krajowe domy maklerskie i 75% całkowitych obrotów z uwzględnieniem zdalnych członków Giełdy, tj. prowadzących obrót z zagranicy (dane za 2010).