Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 12 czewrca 2017r.

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO ROK DZIAŁALNOŚCI

WYBRANO PREZESA I RADĘ DOMÓW MAKLERSKICH

 

12 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Waldemar Markiewicz został powołany na kolejną kadencję Prezesa Zarządu. ZWZ powołało również Radę Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2016 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. IDM jest jednym z kluczowych ośrodków publicznej dyskusji na temat kondycji i wyzwań dla rynku kapitałowego. Dzięki wieloletnim staraniom oraz prezentowanym stanowiskom najistotniejsze zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego zostały uwzględnione w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

KOLEJNA KADENCJA ZARZĄDU I RADY IDM

 

12 czerwca br. ZWZ IDM powołało Waldemara Markiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu IDM na kolejną trzyletnią kadencję. Członkiem Zarządu IDM został Piotr Sobków. ZWZ powołało również na dwuletnią kadencję Radę Domów Maklerskich, do której weszli: Paweł Frańczak – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao, Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Krzysztof Polak – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A., Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A., Agnieszka Rostkowska – Dyrektor, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dominik Ucieklak – Prezes Zarządu, Noble Securities S.A. Przewodniczącym Rady został Piotr Prażmo. Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali Radosław Olszewski  i Agnieszka Rostkowska.

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2016 ROKU

 

Silny krajowy rynek kapitałowy jest fundamentem rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i nowych technologiach. To głównie rynki kapitałowe finansują innowacje, a także wspierają budowę polskich firm dostarczając kapitału na przejęcia.

 

W 2016 roku IDM bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusjach oraz wyrażała swoje stanowisko dotyczące kluczowych dla rynku kapitałowego i domów maklerskich tematów. Brała udział w konsultacjach 30 krajowych projektów aktów prawnych. Oprócz krajowych ustaw i rozporządzeń, konsultowane były również regulacje unijne i międzynarodowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie naszego rynku. Przy współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego opracowano Standard oceny odpowiedniości usługi maklerskiej do indywidualnej sytuacji Klienta.

 

Doroczne Konferencje IDM w Bukowinie Tatrzańskiej cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem interesariuszy rynku. Ostatnia konferencja gościła rekordową liczbę ponad 230 uczestników, współpracowała z 25 partnerami instytucjonalnymi, a gośćmi honorowymi Izby byli Premier Mateusz Morawiecki oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. W trakcie konferencji zaprezentowany został raport „Wyzwania regulacyjne a sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce”. W raporcie wykazano, że osiągnięcie jednego z głównych celów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest zapewnienie polskim małym i średnim firmom odpowiedniego poziomu finansowania, z wykorzystaniem oszczędności krajowych, nie jest możliwe bez silnego i konkurencyjnego sektora polskich domów maklerskich, które wspierają emitentów w pozyskiwaniu kapitału na rozwój.

 

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2017 ROKU

 

Przed Izbą dalsze wyzwania związane z przyszłością rynku kapitałowego, warunkami mobilizacji oszczędności długoterminowych, rozwoju polskiej bazy inwestorów instytucjonalnych czy krajowej branży domów maklerskich. Istotny jest też sposób wdrożenia unijnej dyrektywy MiFiD II, która wpłynie na sposób funkcjonowania uczestników rynku i kosztów z tym związanych. Jednym z fundamentalnych tematów dyrektywy jest kwestia rozdzielenia płatności za realizację zleceń i analizy. Istnieje bowiem uzasadnione ryzyko ograniczenia pokrycia analitycznego spółek giełdowych, szczególnie średnich i małych, co może mieć negatywny wpływ na efektowność całego rynku kapitałowego i jego zdolność do pozytywnego oddziaływania na gospodarkę. Zgodnie z dyrektywą MiFID II szereg rozwiązań pozostaje w rękach regulatora krajowego. Izba ma nadzieję, że przy zaangażowaniu członków uda się wypracować wspólnie z regulatorem i nadzorcą rozwiązania dobre dla przyszłości rynku kapitałowego.

 

Zobacz: List Prezesa Zarządu IDM

***

 

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 20 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2016 roku wyniósł 77%.