Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 16 czewrca 2015

WZA Izby Domów Maklerskich wybrało nową  Radę Domów Maklerskich

 

Kolejna kadencja Rady Domów Maklerskich

W dniu 16 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, które zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2014 rok i udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie powołało na dwuletnią kadencję nową Radę Domów Maklerskich do którego weszli:

Paweł Frańczak – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Radosław Kotylak – Dyrektor Zarządzający, Dom Inwestycyjny Investors S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao; Katarzyna Nowocień-Dycha – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.; Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Agnieszka Rostkowska – Dyrektor, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

 

Podsumowanie działalności Izby w 2014 roku

Unowocześnienie gospodarki Polski i oparcie jej dalszego rozwoju na wzroście produktywności wymaga zwiększenia roli rynku kapitałowego w finansowaniu przedsiębiorstw. Polska gospodarka potrzebuje silnego, krajowego rynku kapitałowego i dlatego opracowanie przez polski rząd Zielonej Księgi dla naszego kraju jest warunkiem długoterminowych zmian – powiedział Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu IDM.

W 2014 r. Izba skupiała się na działaniach, które mają wzmocnić krajową bazę inwestorów, zachęcić spółki do pozyskiwania środków na rozwój na rynku kapitałowym, polepszyć otoczenie regulacyjne i procedury administracyjne, a także obniżyć koszty pozyskania kapitału, zapewnić dobrą reputację rynku i zaufanie do niego inwestorów, czy zwiększyć atrakcyjność polskiego rynku w oczach inwestorów globalnych. Izba współpracowała z organami administracji rządowej oraz instytucjami rynku kapitałowego w zakresie tworzenia regulacji prawnych, sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce.   W 2014 roku Izba skonsultowała w sumie około 15 projektów ustaw i rozporządzeń. Najważniejsze z nich to: projekt zmiany Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, projekt zmiany Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto przedmiotem konsultacji i dyskusji były regulacje unijne i międzynarodowe tj.: Dyrektywa CRD IV, Rozporządzenia CRR i EMIR oraz FATCA.

Wyzwania dla branży maklerskiej w 2015 roku

Przed Izbą Domów Maklerskich oraz przed rynkiem kapitałowym w Polsce, stoją kolejne, duże wyzwania. Związane są one ze zwiększeniem aktywności inwestorów polskich za granicą i zmniejszeniem podaży kapitału w kraju i płynności na giełdzie, a także z szansami i zagrożeniami wynikającymi z proponowanej Unii Rynków Kapitałowych.

 

 

Pobierz: Wystąpienie Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich