Aktualności

10.06.19

ESMA INTERWENCJA PRODUKTOWA - STATUSU KLIENTA DOŚWIADCZONEGO, W ZWIĄZKU Z UJAWNIONĄ PROPOZYCJĄ CYPRYJSKIEGO ORGANU NADZORU CYSEC

W związku z opublikowanym 30 maja br. dokumentem konsultacyjnym cypryjskiego organu nadzoru (CySEC)1 i planowanym wprowadzeniem interwencji krajowej dotyczącej rynku CFD zgodnie z założeniami European Securities and Markets Authority (ESMA), Izba Domów Maklerskich jako organizacja zrzeszająca domy i biura maklerskie w Polsce, wskazuje, że działania CySEC są kierunkowo zbieżne z trwającymi w KNF pracami nad stworzeniem kategorii „klienta doświadczonego". W prowadzonych obecnie konsultacjach CySEC uwzględnia wprowadzenie nowej kategorii klienta, tożsamej z zaproponowaną przez KNF kategorią „klienta doświadczonego".

 

Proponowane przez CySEC rozwiązania mogą doprowadzić do zmiany strukturalnej na europejskim rynku CFD. Propozycje zawarte w projekcie cypryjskiej interwencji krajowej faworyzują firmy z tego rynku, kosztem konkurencyjności polskich firm inwestycyjnych.

 

Czytaj więcej

 

21.03.19

INTERWENCJA PRODUKTOWA ESMA NIE POPRAWIŁA WYNIKÓW INWESTORÓW NA RYNKU OTC, POLSKIE DOMY MAKLERSKIE MASOWO TRACĄ KLIENTÓW NA RZECZ ZAGRANICZNYCH BROKERÓW, KTÓRZY OFERUJĄ LEPSZE WARUNKI TRANSAKCYJNE

Interwencja produktowa ESMA na unijnym rynku OTC nie poprawiła wyników inwestorów – obecnie aż 36% traderów deklaruje, iż notują gorsze wyniki z inwestycji. W związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów – co drugi doświadczony inwestor przeniósł już swój rachunek maklerski do brokerów spoza Unii Europejskiej, którzy oferują lepsze warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. To wyniki pierwszego Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich.

Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską. Naraża to krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów spoza nadzoru KNF. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków w celu poprawy konkurencyjności krajowej branży maklerskiej, może dojść do marginalizacji tej istotnej części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów, mówi Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC.

Czytaj więcej

Wyniki ankiety 

 

14.01.19

Skutki interwencji produktowej ESMA na rynku OTC: wzrost obrotów brokerów forex spoza Unii Europejskiej kosztem krajowych firm inwestycyjnych

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex. W konsekwencji klienci detaliczni, dla których dźwignia jest jednym z kluczowych parametrów atrakcyjności rynku OTC, przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do unijnego prawa i oferują konkurencyjne warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

 

 

Czytaj więcej

 

24.09.18

Działania zagranicznych domów maklerskich, które mogą być niezgodne z interwencją produktową ESMA

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2018 r. przez European Securities and Markets Authority (ESMA) interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych (CFD), Izba Domów Maklerskich (IDM), informuje, że na polskim rynku działają podmioty maklerskie, które prawdopodobnie naruszają wprowadzone przepisy.

Dostosowanie się LYNX, holenderskiego brokera prowadzącego w Polsce działalność poprzez oddział w Republice Czeskiej, do zapisów interwencji produktowej budzi wątpliwości w trzech istotnych kategoriach:

  • oferowanie niedozwolonych zachęt,
  • brak widocznych ostrzeżeń o ryzyku,
  • niższy, od tego który wprowadziła ESMA, depozyt dla kontraktów CFD na akcje podany w ofercie i przykładzie na stronie internetowej brokera.

Takie praktyki stosowane przez podmioty zagraniczne - w konsekwencji - prowadzą do obniżenia warunków konkurencyjnych działalności polskich firm. IDM wielokrotnie zawracała uwagę na ryzyko takich działań i ich konsekwencje dla branży maklerskiej w Polsce. 

Czytaj wiecej

 

03.08.18

Admiral Markets zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia rachunków maklerskich

Izba Domów Maklerskich informuje, że na polskim rynku pojawiają się podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej zachęcające klientów detalicznych do przeniesienia swoich rachunków inwestycyjnych do krajów, które nie będą objęte interwencją produktową.

Admiral Markets, firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie dla rynku forex, CFD i futures, zachęca klientów detalicznych w Polsce do przenoszenia swoich rachunków maklerskich do spółki zależnej Admiral Markets Pty Ltd (załącznik 1 i 2) z siedzibą w Australii, która jest podmiotem licencjonowanym przez Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Broker, jako podmiot zarejestrowany poza granicami UE, będzie mógł oferować inwestorom indywidualnym konkurencyjne warunki transakcyjne i dostęp do znacznie wyższej dźwigni finansowej niż ta, oferowana przez krajowe domy maklerskie, które podlegają interwencji ESMA Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie jest to działanie w najlepiej pojętym interesie klienta. Pojawia się tu również ryzyko arbitrażu regulacyjnego.

Czytaj więcej

 

30.06.18

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W nawiązaniu do projektu z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Izba Domów Maklerskich chciałaby podziękować za uwzględnienie uwag i postulatów naszej branży w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, co wskazuje na tożsamość interesów regulatora i domów oraz biur maklerskich w obszarze ochrony inwestora indywidualnego. Projekt ustawy, który zakłada różnicowanie dostępnej dźwigni finansowej w zależności od doświadczenia klienta indywidualnego, zapewnienia szczególną ochronę inwestorom początkującym, nie posiadającym jeszcze praktycznej wiedzy rynkowej. Jest to optymalne rozwiązanie, które chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym.

 

Czytaj więcej 

 

19.06.18

Interwencja produktowa ESMA zagrożeniem dla konkurencyjności krajowej branży domów i biur maklerskich.

W związku z wprowadzeniem przez ESMA interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych, IDM, zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.

IDM wielokrotnie podkreślała, że przepisy wprowadzone przez ESMA stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego ze stratą dla krajowej branży maklerskiej. W związku z interwencją ESMA, rynek europejski, w tym krajowy, stanie się atrakcyjny dla firm spoza UE, które nie zastosują się do przepisów interwencji produktowej ESMA. Pierwsze takie podmioty oferujące lepsze warunki inwestycyjne pojawiają się już na krajowym rynku. Dukascopy Bank zachęca klientów detalicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej do skorzystania z jego oferty i przeniesienia rachunku inwestycyjnego. Szwajcarski bank informuje inwestorów indywidualnych, że jako podmiot będący poza jurysdykcją ESMA, nadal będzie oferował swoim klientom dźwignię 1:200 oraz możliwość inwestowania w opcje binarne. Tak przedstawiona informacja może naruszać przepisy polskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Art. 73 ust. 2a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) poprzez oferowanie na terenie Polski instrumentów z dźwignią większą niż 1:100. Dodatkowo szwajcarski bank wprost informuje o zamiarze nieprzestrzegania prawa wynikającego z wprowadzonej interwencji produktowej ESMA, a co za tym idzie ponownego łamania prawa.

Czytaj więcej

 

04.06.18

Kampania społeczna - budowanie świadomości inwestorów na temat różnic między krajowymi domami maklerskimi i podmiotami, które działają na polskim rynku forex poza jurysdykcją KNF

Izba Domów Maklerskich w nawiązaniu do kampanii społecznej dot. ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF, zwraca uwagę na istotną potrzebę wyraźnego rozróżnienia w przekazie publicznym pomiędzy działalnością polskich domów maklerskich a firmami, które nie są objęte nadzorem KNF, działają nielegalnie bez licencji a oferują swoje usługi krajowym klientom forex. W odniesieniu do tych ostatnich istnieją na rynku przykłady wielu nadużyć i oszust finansowych ze szkodą dla inwestorów indywidualnych, o czym Izba wielokrotnie informowała stosowne urzędy. Takie zdarzenia wpływają negatywnie na wizerunek całej branży finansowej w Polsce i podważają zaufanie do systemu.

 

Czytaj więcej 

 

16.03.18

FXCuffs, największy kongres inwestorów w Europie Centralnej: debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym

W czasie tegorocznego kongresu inwestorskiego FXCuffs w Krakowie, odbędzie się debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym. Uczestniczy debaty podkreślali zaangażowanie krajowego środowiska maklerskiego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa klientów na rynku finansowym. W nawiązaniu do ostatnich propozycji ESMA dotyczących zmian regulacyjnych, przedstawiciele domów maklerskich wskazywali na konieczność budowania przewagi konkurencyjnej krajowej branży OTC, kosztem firm spoza UE, które działają poza nadzorem KNF.  

Jednym z priorytetów XTB jest zapewnienie naszym klientom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jako wiodący w Europie broker na rynku CFD dbamy, aby wizytówką XTB był profesjonalizm świadczonych usług. Nasze platformy transakcyjne zapewniają rzetelną, szybką i efektywną realizację transakcji. Działamy w oparciu o najwyższe standardy obsługi inwestorów, dzięki czemu zaufały nam tysiące klientów w Polsce i na świecie – mówi Omar Arnaout, Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

Przyjmowanie kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych rozwiązań legislacyjnych, nie jest receptą na problem oszustw, czy nadużyć na rynku usług finansowych. Elementem kluczowym jest tu systematyczne pogłębianie wiedzy i  świadomości konsumentów tych usług. Dlatego polska branża maklerska od lat intensywnie inwestuje w edukację swoich obecnych i przyszłych klientów – mówi Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Jako dom maklerski podlegający nadzorowi KNF popieramy wszelkie rozwiązania, które wzmacniają ochronę inwestorów. TMS prowadzi działalność w sposób całkowicie transparentny, a klienci są objęci opieką profesjonalnych doradców. Bardzo ważną kwestią jest uregulowanie działalności firm inwestycyjnych rejestrowanych poza terenem Unii Europejskiej. Obecnie, bowiem ich klienci nie są objęci praktycznie żadną ochroną, co w konsekwencji psuje rynek forex. Często zdarza się, że podmioty te, oferują swoje produkty osobom nieświadomym i nie zdającym sobie sprawy z poziomu ryzyka. Dlatego uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom w tym zakresie jest dziś najpilniejszą sprawą – mówi Marcin Niewiadomski, Prezes Zarządu DM TMS Brokers.

Czytaj więcej

 

13.02.18

Uwagi IDM w sprawie propozycji ESMA dot. zmian regulacji rynku CFD: TAK – dla działań mających na celu zwiększanie ochrony inwestora indywidualnego, NIE – dla drastycznej zmiany poziomu dźwigni wbrew oczekiwaniu inwestorów

W swoim stanowisku do europejskiego nadzorcy, Izba Domów Maklerskich poparła wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. Izba nie zgodziła się jednak z propozycją ESMA dot. obniżenia poziomu dźwigni na rynku forex, ponieważ nie zwiększy to ochrony klienta. Takie podejście zdaniem europejskiej branży finansowej – może zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną europejskiego rynku CFD, z korzyścią dla podmiotów spoza UE, których działania są największym wyzwaniem dla europejskiego nadzoru. IDM skłania się ku rozwiązaniu proponowanemu przez Ministerstwo Finansów, które uzależnia wielkość dźwigni od doświadczenia inwestora.

 

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem  jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.

Czytaj więcej

Stanowisko IDM

Stanowisko AMAFI – francuska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko ASSOSIM – włoska organizacja zrzeszająca domy maklerskie

Stanowisko Finance Denmark – duńska organizacja zrzeszająca domy maklerskie