Dziennik Gazeta Prawna – Nie przeregulujmy forexu

Wprowadzenie dodatkowych restrykcji na rynku forex spowoduje, że skutek będzie odwrotny do zamierzone­go. Ograniczenie dopusz­czalnego poziomu dźwigni, który decyduje o wielkości potrzebnego kapitału do przeprowadzania transakcji na rynku walutowym, ogra­nicza konkurencyjność pol­skich brokerów względem podmiotów zagranicznych, świadczących takie usługi dla krajowych klientów. Polscy inwestorzy biegle porusza­ją się po europejskim rynku usług maklerskich, porównu­ją oferty i wybierają te, które zapewniają najlepsze warun­ki. Zaostrzenie regulacji może doprowadzić do sytuacji, w której klienci będą szukać platform zagranicznych lub podmiotów z szarej strefy, niekontrolowanych przez KNF i niestosujących się do polskiego reżimu prawnego – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Markiem Chądzyńskim.

 

Zobacz artykuł