Centrum Prasowe

Konferencja Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki

Izba Domów Maklerskich organizatorem 

konferencji Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki”

7 października br. Izba Domów Maklerskich organizuje w Warszawie konferencję merytoryczną „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki”. Konferencja jest poświęcona rynkowi finansowemu w Polsce i zagadnieniom dotyczącym źródeł finansowania wzrostu gospodarczego w kraju. Udział w konferencji potwierdzili, między innymi, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Komisji Nadzoru Finansowego, instytucji rynku kapitałowego tj. GPW, KDPW, SEG, IZFA, ZBP, banków, domów maklerskich oraz spółek notowanych na GPW.

Konferencja „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki” jest kolejnym ważnym przedsięwzięciem Izby Domów Maklerskich promującym tematykę rynku kapitałowego i jego roli w finansowaniu wzrostu gospodarczego kraju. Mamy nadzieję, że publiczna debata z udziałem przedstawicieli rządu i interesariuszy rynku przyczyni się do budowania świadomości potrzeby wspierania rynku kapitałowego jako istotnego źródła kapitału dla krajowych przedsiębiorstw stymulujących wzrost gospodarczy i tworzących nowe miejsca pracy. Tegoroczna debata będzie tym ważniejsza, że w obliczu zmian dt. OFE, dla dobra gospodarki pojawia się pilna potrzeba poważnych systemowych rozwiązań wspierających dalszy rozwój konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce – powiedział Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z polskim rynkiem finansowym, dotyczące m.in.: Warszawy jako regionalnego centrum kapitałowego, uwarunkowań działalności banków i firm inwestycyjnych w dobie gospodarczego spowolnienia, fuzji i przejęć, roli private equity i venture capital we wspieraniu i unowocześnianiu przedsiębiorstw, a także znaczenia OFE dla finansowania gospodarki.

Udział w konferencji zapowiedzieli reprezentanci administracji rządowej, organów nadzorczych i regulacyjnych, KDPW i GPW, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VC, banków, domów maklerskich, OFE, maklerów, doradców inwestycyjnych m.in.: Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Pan Paweł Tamborski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Pan Wiesław Rozłucki – Prezes Rady Giełdy; Pan Adam Maciejewski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Pani Iwona Sroka - Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Do dyskusji zaproszeni zostali również biznesmeni z prywatnego sektora gospodarki – właściciele przedsiębiorstw i menedżerowie firm publicznych podejmujący kluczowe decyzje – aktywni uczestnicy rynku kapitałowego.

Październikowa konferencja Izby Domów Maklerskich - zgodnie z misją organizacji - ma na celu budowanie publicznej świadomości znaczenia rynku kapitałowego dla gospodarki oraz wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce.

Organizatorem wykonawczym konferencji jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Więcej informacji na temat konferencji można odnaleźć na stronie www.idm.com.pl.

Więcej informacji:
Izba Domów Maklerskich
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
Tel.: (22) 828 14 02

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 23 krajowe domy i biura maklerskie. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w I pół. 2013 roku wyniósł 69%.