Centrum Prasowe

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami posługiwania się firmą Izby Domów Maklerskich  (także jako fragment nazwy) oraz publicznie dostępnymi danymi (w tym adres, nr KRS i NIP) w umowach z klientami detalicznymi - szczególnie w umowach o świadczenie usług maklerskich - Izba Domów Maklerskich informuje, że nie świadczy usług maklerskich, nie pobiera od osób fizycznych jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu i nie zawiera umów o świadczenie usług maklerskich (lub podobnych) z klientami detalicznymi.

Izba Domów Maklerskich w Warszawie jest izbą gospodarczą wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085504.

Pełna i jedyna nazwa podmiotu to Izba Domów Maklerskich. Izba Domów Maklerskich nie jest domem maklerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie jest zatem podmiotem uprawnionym do zawierania umów o świadczenie usług maklerskich.

W przypadku podejrzenia, że podmiot lub osoba fizyczna powywołuje się na Izbę Domów Maklerskich lub używa jej firmy i danych przy świadczeniu usług maklerskich (lub w podobnych przypadkach) należy skontaktować się z policją oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.