Centrum Prasowe

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO OSTATNI ROK DZIAŁALNOŚCI I WYTYCZYŁO PRIORYTETY NA KOLEJNE LATA!

 

5 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2023 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. IDM jest jednym z kluczowych ośrodków publicznej dyskusji na temat kondycji i wyzwań dla rynku kapitałowego

Kolejny rok działalności Izby upłynął pod znakiem dialogu z kluczowymi interesariuszami i decydentami rynku kapitałowego oraz wyzwań regulacyjnych. Podczas naszych kluczowych wydarzeń branżowych budowaliśmy publiczną narrację dotyczącą roli rynku kapitałowego w gospodarce oraz znaczenia konkurencyjności branży biur i domów maklerskich dla pozyskiwania finansowania na inwestycje dla polskich przedsiębiorstw. Poprzez opracowywane opinie i stanowiska, publiczne wystąpienia i konferencje, promujemy rozwiązania sprzyjające tworzeniu ram prawnych dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, podsumował Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich

W 2023 roku Izba realizowała swoje statutowe cele koncentrując się na czterech podstawowych zadaniach, takich jak zajmowanie stanowisk w imieniu i na rzecz Członków w sprawach regulacyjnych, szkolenia i edukacja, publiczna promocja tematów kluczowych dla rozwoju rynku kapitałowego i firm inwestycyjnych oraz wsparcie dla Członków Izby. W obszarze regulacji dla rozwoju rynku w ostatnim roku Izba opracowała szereg opinii i stanowisk, brała udział w konsultacjach ok 20 zmian regulacji prawnych. Najważniejsze z nich to tzw. „Warzywniak”, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie wprowadzenia elektronicznych walnych zgromadzeń czy kluczowa na poziomie unijnym -Retail Investment Strategy (RIS). Dzięki m.in. aktywności Izby w konsultacjach publicznych dotyczących „Warzywniaka” wprowadzono także kompromisowe rozwiązanie tzw. jednolitej licencji bankowej, gdzie udało nam się zachować odrębność organizacyjną i biznesową dla prowadzenia działalności maklerskiej w ramach banków. W odniesieniu do RIS, Izba przygotowała stanowisko dot. sprzeciwu wobec zakazania zachęt, które zostało wysłane do ESMA. W prawie podatkowym istotnie przyczyniliśmy się do wprowadzania możliwości kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze inwestycyjne z dochodami i stratami z innych źródeł kapitałowych. Izba, w imieniu Członków, występuje też do urzędów administracji państwowej o wydanie opinii w tematach regulacyjnych, czego efektem jest np. korzystne stanowisko Ministerstwa Finansów dot. obowiązków płatnika oraz obowiązku sporządzania PIT 8C po stronie podmiotów prowadzących rejestr akcjonariusz. Ostatni rok to także większa aktywność konferencyjna IDM. Do naszych flagowych wydarzeń, po Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej, dołączyła Konferencja Regulacji Rynku Kapitałowego, która ma być kluczowym głosem branży firm inwestycyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego. Kolejne branżowe wydarzenie to Konferencja Compliance, która jest okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami UKNF, MF czy koleżankami i kolegami z branży.

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2024 ROKU

W 2024 rok Izba weszła z nowymi inicjatywami i działaniami. W marcu br. odbyła się XXIV Konferencji IDM pod hasłem „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarki”, która cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Swoimi wystąpieniami (online) zaszczycili nas Andrzej Domański, Minister Finansów oraz Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w MF. Gościliśmy m.in. Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego KNF i Sebastiana Skuzę, Wiceprzewodniczącego KNF. Wśród gości zagranicznych był m.in. Colin Ellis, główny strateg agencji ratingowej Moody’s.

W zakresie regulacji rynku kapitałowego kluczowymi wyzwaniami dla branży w 2024 r. są takie obszary jak, implementacja Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, zagadnienia związane z usługą dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych, aktualizacja Standardu Izby dot. dokumentacji dotyczącej wykonywania usługi funkcji agenta emisji; certyfikacja doradcy finansowego w inwestycjach – zmiana zapisów rozporządzenia jako postulat do Ministra Finansów; Implementacja Rozporządzenia DORA, weryfikacja i aktualizacja Standardu IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML oraz tematu MICA. Na poziomie unijnym Izba pracuje nad zagadnieniami dot. Retail Investment Strategy: tu istotnym rozważanym w UE zagadnieniem jest potencjalne wprowadzenie całkowitego zakazu przyjmowania przez firmy inwestycyjne wynagrodzenia, prowizji lub innych korzyści w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów. Zapowiedzi wprowadzenia takiego rozwiązania spotkały się ze sprzeciwem państw członkowskich, w tym Polski.

 

***

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza 20 członków. Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe, dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce. Domy maklerskie odgrywają istotną rolę w rozwoju rynku kapitałowego i gospodarki. Pozyskują kapitał dla przedsiębiorstw, doradzają inwestorom w zakupie akcji na rynku pierwotnym oraz transakcjach na giełdzie papierów wartościowych. Przyczyniają się tym samym do wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy .Domy maklerskie wspierają rozwój konkurencyjnego rynku kapitałowego oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Polsce:

  • Doradzają polskiemu rządowi w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.
  • Doradzają i pozyskują kapitał dla przedsiębiorstw w Polsce.
  • Doradzają inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym w efektywnym lokowaniu i pomnażaniu kapitału.
  • Wspierają rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez wprowadzanie emitentów to notowań na giełdę i generowanie obrotów na rynku wtórnym giełdy w wyniku obsługi inwestorów.

 Izba jest członkiem European Forum of Securities Associations.

 

Zobacz: List Prezesa Zarządu IDM