Centrum Prasowe

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego

W dniu 24 stycznia w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, któremu przewodniczył Pan Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk.

Podczas spotkania następujący uczestnicy: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rada Banków Depozytariuszy, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, zgłosili propozycje obszarów, które powinny zostać uwzględnione w „Strategii promującej rozwój rynku kapitałowego w Polsce”. Propozycje Izby Domów Maklerskich umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Ustalono, że posiedzenia Rady będą się obywać co miesiąc, a celem jest stworzenie w ciągu najbliższego roku ww. Strategii.

Strategia ma uwzględniać następujące obszary:

  1.  Infrastruktura rynku – odpowiedzialni: NBP i Ministerstwo Skarbu Państwa.
  2. Podatki i usuwanie barier regulacyjnych (przepisy, przegląd, sprawozdawczość finansowa) – Ministerstwo Finansów.
  3. Długoterminowe instrumenty dłużne (w tym sprawa jednolitej licencji bankowej) – KNF.
  4. Koszty funkcjonowania rynku (w tym m. in. koszty nadzoru) – KNF, GPW, KDPW i IDM.
  5. Bezpieczeństwo i transparentność rynku – KNF.
  6. Długoterminowe oszczędzanie – Ministerstwo Skarbu Państwa.
  7. Outsourcing usług finansowych – KNF, GPW i Ministerstwo Finansów.
  8. Zachęty dla emitentów – GPW i Ministerstwo Skarbu Państwa.

Pobierz: Propozycje Izby do zarysu rządowej Strategii promującej rozwój rynku kapitałowego.