Centrum Prasowe

Standard Izby Domów Maklerskich dokumentacji dotyczącej wykonywania usługi funkcji agenta emisji

Uznając potrzebę tworzenia i propagowania wysokich standardów działalności na rynku, jak również zapewnienia skutecznej ochrony interesów krajowych firm inwestycyjnych oraz ich klientów, Izba Domów Maklerskich wprowadza dla swoich Członków standard dokumentacji usługi agenta emisji.

Standard został opracowany w związku z wprowadzonymi od 1 lipca 2019 r. przepisami określającymi zasady wykonywania usługi agenta emisji przez firmy inwestycyjne uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz banki powiernicze. Przepisy te stanowią część ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: „Ustawa”), której jednym z fundamentalnych założeń było wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy są one przedmiotem oferty publicznej oraz, czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu.

Celem standardu jest:

  • określenie jednolitego standardu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności agenta emisji, który zapewni jednolite zasady świadczenia usługi na polskim rynku, a przede wszystkim usprawni pracę instytucji świadczącej tę usługę na etapie weryfikacji procesu emisji papierów wartościowych oraz ich późniejszej rejestracji w krajowym depozycie,
  • wypracowanie wspólnego sposobu dokonywania wykładni przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, konstytuujących zasady wykonywania czynności przez agenta emisji.

Zobacz: Opis Standardu Izby Domów Maklerskich dokumentacji dotyczącej wykonywania usługi funkcji agenta emisji.

Zobacz: Wzór umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji (wersja PDF).

Zobacz: Wzór umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji (wersja Word).

Zobacz: Lista dokumentów / informacji, które Emitent zobowiązany będzie dostarczyć Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji (wersja PDF).

Zobacz: Lista dokumentów / informacji, które Emitent zobowiązany będzie dostarczyć Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji (wersja Word).