Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

W dniu 26 maja br. Izba przesłała do UKNF swoje stanowisko dot. Zasad ładu korporacyjnego, w którym podtrzymała swoje wątpliwości, co do celowości wprowadzenia niniejszych Zasad.

 

Izba zwróciła uwagę na fakt, że Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawierają normy prawne zobowiązujące do określonego zachowania się i mają charakter powszechny. Projekt ten przedstawiony w formie odbiegającej od art. 87 Konstytucji i bez delegacji ustawowej nie może modyfikować zasad prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczać prawo wykonywania własności lub określać sposób korzystania z przysługujących praw.

 

Według Izby szczególnie duże kontrowersje nadal budzi zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego założenie, że stosowanie zasad przez instytucje nadzorowane przez KNF będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzonej inspekcji. Tym bardziej, że większość uwag Izby, która reprezentuje środowisko nie zostało na wcześniejszym etapie konsultacji z KNF uwzględnionych. Jest to tym bardziej kontrowersyjne, że Izba w swojej argumentacji wielokrotnie powoływała się na niezgodność zapisów z obowiązującym prawem (niezgodność z Konstytucją RP, KSH).

 

Zobacz: Pismo IDM dot. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF