Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące Zielonej Księgi „Unia Rynków Kapitałowych"


W związku z trwającym procesem konsultacji Zielonej Księgi – Unia Rynków Kapitałowych pragniemy przedstawić Państwu stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące
Zielonej Księgi „Unia Rynków Kapitałowych”.

Izba Domów Maklerskich pozytywnie odnosi się do koncepcji utworzenia Unii Rynków Kapitałowych. Izba stoi na stanowisku, iż warunkiem pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie i unowocześnienia europejskich przedsiębiorstw jest zwiększanie roli rynku kapitałowego w ich finansowaniu i zmniejszanie zależności od finansowania bankowego, tym samym popiera inicjatywy przedstawione w Zielonej Księdze w tym zakresie.

Jednocześnie Izba wyraża opinię, że plany integracji rynków kapitałowych UE nie negują potrzeby wspierania krajowego rynku kapitałowego przez władze i instytucje państwa polskiego. Krajowy rynek finansowy jest ważną determinantą wzrostu nawet w warunkach braku barier przypływu kapitału. Unowocześnienie polskiej gospodarki i oparcie jej dalszego rozwoju na wzroście produktywności wymaga zwiększenia roli rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw.

Zakładając, ze celem Polski jest nadrobienie dystansu do krajów wysokorozwiniętych nasza gospodarka potrzebuje podjęcia aktywnych działań, także na szczeblu krajowym, które m.in. aktywizowałyby krajowych inwestorów (zachęty, ulgi, usuwanie barier) i wspierałyby budowę krajowej bazy kapitału (m.in. agresywne podatkowo zachęty do oszczędzania na przyszłość w ramach filaru III), zwiększałyby ochronę inwestorów, zaufanie do rynku i jego wizerunek, usuwałyby bariery w rozwoju rynku obligacji korporacyjnych czy zwiększałyby przyjazność procedur administracyjnych, obniżałyby koszty regulacji i  ich dolegliwość dla uczestników rynku kapitałowego w Polsce.

Zobacz:
Stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące Zielonej Księgi „Unia Rynków Kapitałowych”.