Stanowiska IDM

Stanowisko Rady Domów Maklerskich dot. opłat giełdowych i długości sesji na GPW

logo idm cala szerokosc

Rada Domów Maklerskich: 
- pozytywna ocena propozycji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na temat opłat giełdowych
- apel o debatę na temat długości sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Rada Domów Maklerskich wyraziła pozytywną opinię na temat propozycji Zarządu GPW w Warszawie dotyczącej opłat giełdowych po wdrożeniu nowego systemu giełdowego (UTP). Rada uznała, że rozwiązania w zakresie opłat pobieranych od członków giełdy są krokiem we właściwym kierunku, jednak wymiar finansowy zaproponowanych zmian jest dla środowiska domów maklerskich minimalny. Rada przekazała również apel do Zarządu GPW w Warszawie o przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami rynku i ich reprezentantami na temat optymalnego harmonogramu dnia giełdowego.

Nowa propozycja opłat to krok w dobrym kierunku

Rada Domów Maklerskich - na posiedzeniu 10 października br. - przyjęła uchwałę, w której uznała, że propozycja Zarządu GPW w Warszawie dotycząca opłat pobieranych od członków giełdy jest krokiem we właściwym kierunku w procesie obniżania opłat giełdowych. Rada Domów Maklerskich jednocześnie uznała, że wymiar finansowy zaproponowanych zmian jest dla środowiska domów maklerskich minimalny i nie powinien być ograniczony w czasie. W ocenie Rady konieczne jest sfinalizowanie do końca października 2012 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie działań mających na celu wprowadzenie tych rozwiązań w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Apel o debatę na temat długości sesji na GPW w Warszawie

Rada Domów Maklerskich zwróciła się do władz Giełdy z apelem o pilne przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami rynku i ich reprezentantami na temat optymalnego harmonogramu dnia giełdowego (uchwała Rady Domów Maklerskich z 15 października br.). W ocenie Rady od momentu wydłużenia godzin sesji na Giełdzie w Warszawie zaszły istotne okoliczności w otoczeniu rynkowym, które wpływają na bieżącą sytuację domów maklerskich i obroty na Giełdzie. Skala zmian w otoczeniu rynkowym – zdaniem środowiska domów maklerskich – uzasadnia potrzebę pilnej, wspólnej i odpowiedzialnej debaty oraz zmian w polityce Giełdy odnośnie długości sesji giełdowej. Przedłużający się spadek obrotów na Giełdzie spowodował znaczne pogorszenie kondycji biznesowej i finansowej branży domów maklerskich w Polsce, co skutkuje koniecznością zwalniania wysokokwalifikowanych kadr, także w działach związanych z bezpośrednią obsługą inwestorów i emitentów. W ocenie Rady Domów Maklerskich powyższe okoliczności wymagają zdecydowanych działań podmiotów, których działalność biznesowa jest ściśle skorelowana z poziomem obrotów giełdowych, ukierunkowanych z jednej strony na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, z drugiej zaś na zatrzymanie dalszego spadku obrotów i podjęcia działań na rzecz ich istotnego wzrostu. Ewentualne skrócenie godzin sesji, wpłynęłoby pozytywnie na poziom płynności na Giełdzie, bowiem obecna liczba transakcji zostałaby rozłożona na mniej godzin. Ponadto, powrót do poprzedniego harmonogramu sesji umożliwiłby zmniejszenie kosztów w domach maklerskich w wyniku likwidacji pracy na dwie zmiany, co obecnie jest konieczne bowiem sesja praktycznie trwa aż 10 godzin: od 8:00 do 17:50 (koniec transakcji pakietowych). Rada Domów Maklerskich podkreśliła gotowość do pełnej współpracy z Giełdą przy organizacji konsultacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Uchwała Nr 24/I Rady Domów Maklerskich w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej polityki opłat stosowanej przez instytucje infrastrukturalne polskiego rynku kapitałowego.

Uchwała Nr 25/I Rady Domów Maklerskich w sprawie godzin sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 25 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2011 roku wyniósł 85%.