Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie propozycji transferu całości środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej

Stanowisko Izby Domów Maklerskich

w sprawie propozycji transferu całości środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

 

Izba Domów Maklerskich („Izba”), będąca reprezentantem środowiska firm inwestycyjnych w Polsce, niniejszym przekazuje, w ramach konsultacji społecznych projektu „Przeglądu systemu emerytalnego 2016 – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”, następujące stanowisko:

 

Przekazanie wszystkich środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej („FRD”) i zapisanie na subkontach w ZUS kwoty wynikającej z wysokości wszystkich aktywów zgromadzonych na rachunkach w OFE, będzie miało jednoznacznie negatywny wpływ na rynek kapitałowy i giełdę w Polsce i jej zdolności do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Stracą na tym polscy przedsiębiorcy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, polska gospodarka, a w efekcie wszyscy Polacy. Taka decyzja działaby na szkodę obecnych i przyszłych pokoleń Polaków, ponieważ w praktyce oznaczałaby długoletnią zapaść na rynku kapitałowym, odpływ inwestorów zagranicznych przy ograniczonych środkach krajowych, a tym samym brak wystarczających funduszy dla finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez warszawską giełdę, która przestałaby mieć znaczenie na rynku europejskim. Taki transfer w praktyce przekreśliłby zdolność polskiego rządu do realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, która zakłada wspieranie polskich przedsiebiorstw i oparcie wzrostu na innowacjach przy zwiększonym udziale kapitału krajowego.

 

Brak środków z OFE na rynku kapitałowym oznacza, że:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przestaje być wiodącym centrum finansowym w Europie, następuje ucieczka inwestorów zagranicznych z giełdy:
    • Drastycznie obniżona byłaby liczba akcji znajdujących się w „wolnym obrocie” na Giełdzie Papierów Wartościowych (tzw. free float) i tym samym płynność rynku, stanowiąca najlepszą sumaryczną miarę atrakcyjności rynku dla inwestorów i emitentów; OFE są akcjonariuszami ponad 250 giełdowych spółek, mają ponad 20% udziału w kapitalizacji GPW i 43% udział we free-float,
    • Wartość akcji w wolnym obrocie stanowi o procentowej wadze polskiej giełdy w światowych indeksach giełdowych. Spadek tej wagi o ponad 40% wywołałby natychmiastową wyprzedaż polskich akcji przez międzynarodowe pasywne fundusze inwestycyjne (tzw. ETF), dopasowujące swój portfel do indeksów w sposób automatyczny. Szacujemy taką automatyczną wyprzedaż na minimum kilka miliardów złotych, co mogłoby skutkować spadkiem cen akcji na GPW od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w ciągu kilku dni,
  • Tak drastyczna przecena akcji polskich spółek na giełdzie mogłaby doprowadzić do dużej wyprzedaży wśród pozostałych inwestorów oraz do masowego wycofywania środków z krajowych funduszy inwestycyjnych, 
  • Potencjalnie polskie championy narodowe – polskie firmy prywatne notowane na GPW zostająłyby tanio przejęte przez kilku zagranicznych inwestorów, efekt przeceny akcji i przymusowej ich wyprzedaży,
  • Nastąpiłoby załamanie zaufania inwestorów oraz przedsiębiorców do polskiego rynku krajowego, skutkujące marginalizacją polskiej giełdy w Europie i ograniczeniem kapitału dla polskich prywatnych firm na kolejne lata.

W oparciu o wieloletnie polskie i międzynarodowe doświadczenia jest pewne, że transfer akcji z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej spowoduje kolejny kryzys na giełdzie. Nie znajdujemy żadnego merytorycznego uzasadnienia dla tezy przedstawionej w projekcie Przeglądu, iż transfer akcji OFE do FRD spowoduje zwiększenie obrotów i ożywienie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, że taki transfer miałby katastrofalne skutki dla giełdy, marginalizując znaczenie polskiego rynku kapitałowego.

Izba Domów Maklerskich apeluje o pilne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w systemie emerytalnym zgodnie z podstawowymi założeniami określonymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które wzmacniają III filar, co byłoby zgodne z interesami zarówno przyszłych emerytów jak i polskich przedsiębiorstw, dla których III filar jest jednym z kluczowych źródeł pozyskania kapitału dla finansowania inwestycji w rozwój Polski.

W opinii Izby kluczowe jest  prawne zagwarantowanie zmiany charakteru środków zgromadzonych w OFE z publicznych na prywatne, pozostawienie ich w zarządzaniu przekształconych towarzystw emerytalnych, rozszerzenie katalogu lokat inwestycyjnych oraz utrzymanie opłat na tak niskim poziomie jak obecnie.

Otwarte Fundusze Emerytalne miały kluczowy wpływ, jako inwestorzy długoterminowi, na rozwój polskiego rynku kapitałowego, który przez ostatnie 25 lat finansował inwestycje polskich przedsiębiorstw, głównie małych i średnich. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności OFE wypracowały też wysokie standardy  nadzoru właścicielskiego i ładu korporacyjnego, które stały się obowiązujące dla całego polskiego rynku kapitałowego i budowały wiarygodność polskiego rynku i polskich firm dla inwestorów zagranicznych. To między innymi zachęcało inwestorów międzynarodowych do inwestycji w Polsce.

Jesteśmy głęboko przekonani, że droga do realizacji strategicznych celów Państwa ogłoszonych w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiedzie przez silny rynek kapitałowy, który ma kluczową rolę dla wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu pokoleń Polaków. Rynki kapitałowe w znacznie większym stopniu niż system bankowy, finansują przedsięwzięcia innowacyjne, umożliwiając budowę przedsiębiorstw o większej skali działania, co jest szczególnie ważne dla polskiej gospodarki, ze względu na relatywnie małą skalę działania większości polskich przedsiębiorstw.

Rozwój polskiej gospodarki i oparcie jej dalszego wzrostu na poprawie produktywności i innowacyjności wymaga więc bezwzględnie zwiększenia roli rynku kapitałowego w finansowaniu wzrostu gospodarczego, a to wymaga tym samym budowy silnego III filaru systemu emerytalnego, będącego bardzo ważnym źródłem krajowego kapitału dla dynamicznych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. To warunek budowy nowoczesnej gospodarki o charakterze nieperyferyjnym i jeden z kluczowych sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi gospodarkami w Europie. Bez tego nie ma szans na długoterminowy rozwój Polski i konkurowanie z innymi firmami na rynkach międzynarodowych.

 

PDF Pobierz: Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie przekazania całości środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

 

Prasa o Stanowisku Izby

 

07.12.2016r.  "Maklerzy apelują by nie niszczyć rynku" – Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet 
07.12.2016r.  "Apel w sprawie naszych oszczędności w OFE" – Gazeta Wyborcza