Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z zgłoszeniem przedstawicieli akcjonariuszy Członków Giełdy do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada Giełdy), Izba Domów Maklerskich zwróciła się z prośba do Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z prośbą o poparcie zgłoszonych kandydatów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skan pisma w załączeniu.

Kandydatami na członków Rady Giełdy zostali Pani Agnieszka Rostkowska – Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Pan Michał Bałabanow - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego S.A. Skan zgłoszenia przesyłamy w załączeniu.

Izba Domów Maklerskich wyraża przekonanie, że większa reprezentacja środowiska biur i domów maklerskich w Radzie Giełdy będzie wspomagała działania mające na celu budowanie konkurencyjnego rynku kapitałowego, a tym samym sprzyjała wdrażaniu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce.

Zobacz: Stanowisko IDM dot. zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.