Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. zmian w obszarze infrastruktury rynku kapitałowego

Stanowisko IDM dot. jednolitej licencji bankowej

Wspólne pismo IDM i SII dot. zmiany dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych

Uwaga IDM do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. rachunku derywatów

Stanowisko IDM dot. proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez KNF

Stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące Zielonej Księgi „Unia Rynków Kapitałowych"

Uwagi IDM do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Stanowisko IDM dot. projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Stanowisko IDM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko IDM dot. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej