Prelegenci II KC

O konferencji  program formularz Prelegenci Partnerzy Koszt kontakt

Agnieszka Chojnacka                                        

Agnieszka Chojnacka
Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doświadczenie z obszaru zarządzania ryzykiem braku zgodności, zwłaszcza na rynku kapitałowym, zdobyła w trakcie kilkunastoletniej pracy w instytucjach finansowych. Przez ostatnich 10 lat była odpowiedzialna za obszar Compliance w takich firmach, jak: Erste Securities (Inspektor Nadzoru, Compliance Officer), UniCredit CAIB Poland (dyrektor ds. Compliance, Inspektor Nadzoru), Bank Gospodarki Żywnościowej SA. (dyrektor Departamentu Compliance odpowiedzialna m.in. za monitorowanie ryzyka braku zgodności, zarządzanie konfliktami interesów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i korupcji, przepływ informacji poufnych, a także zagadnienia związane z produktami inwestycyjnymi i instrumentami finansowymi oraz przeciwdziałanie nadużyciom). Jest prelegentem szkoleń poświęconych zagadnieniom zarządzania ryzykiem braku zgodności w instytucjach finansowych.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Bankowość) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek Ekonomia). Uczestnik wielu konferencji i szkoleń międzynarodowych z zakresu Compliance.

Justyna Czekaj    r.pr. Justyna Czekaj

Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu.

 

 Michal Karwasinski Michał Karwasiński

Radca Prawny, Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Michał Karwasiński jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług prawnych i doradczych na rzecz domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego, reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także prowadzi projekty wdrożeniowe systemów zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał także podczas 3- letniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. W ramach wykonywanych obowiązków był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a także jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, a także przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni, jak również z ramienia KNF brał udział w pracach Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu pakietu CRD IV.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. 

 Maciej Kurzajewski Maciej Kurzajewski

Zastępca Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych w zakresie przygotowania przepisów prawa unijnego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek Komitetu Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

 Pawel Kuskowski Paweł Kuskowski

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska

Paweł Kuskowski jest szefem praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju. 

Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML.Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie. 

Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML.

Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

Anna Miernicka-Szulc

Anna Miernicka - Szulc
Inspektor ds. Zgodności / Chief Compliance Officer, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

W latach 1993 - 2008 pracowała w Biurze Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i edukacyjnych w tym m.in. opracowaniu zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.

W latach 2002 - 2006 pełniła funkcję Wicedyrektora (członka Zarządu) Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego.

Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego, w tym w programie organizowanym przez US SEC International Institute for Securities Market Development  wWaszyngtonie.

Obecnie jest zatrudniona jako Inspektor ds. zgodności (Chief Compliance Officer)  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz KDPW_CCP S.A.

Prowadzi wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance oraz relacji inwestorskich.