Standard działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne

W dniu 19 marca br. Rada Domów Maklerskich podjęła uchwałę Nr 10/II w sprawie zatwierdzenia Standardu działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne. W dniu 20 marca br. uchwałę o takiej samej treści przyjęła Rada Banków Depozytariuszy.

Obsługa operacji oferty sprzedaży akcji, zapisu na nową emisję w wykonaniu prawa poboru i publicznego wezwania na sprzedaż akcji związane są z wypełnianiem, wielu formularzy. Formularze te różnią się przy każdym kolejnym zdarzeniu, gdyż nie ma ich jednolitego wzorca. Nie są też ustalone jednolite zasady przekazywania formularzy pomiędzy bankami powierniczymi a domami maklerskimi a także jednolite standardy ujawnianych informacji w ramach wyżej wymienionych zdarzeń korporacyjnych przez podmiot je obsługujący.

Wypracowane przez środowiska domów maklerskich i depozytariuszy jednolite wzorce dokumentów i zakresy wymaganych informacji oraz sposoby ich przekazywania w znacznym stopniu uproszczą sprawną obsługę ww. zdarzeń.

RDM i RBD ustaliły, że Standard wchodzi w życie z dniem 2 maja 2014 r.

Pobierz: Uchwała Nr 10/II Rady Domów Maklerskich

Pobierz: Uchwała Nr 01/2014 Prezydium Rady Banków Depozytariuszy

Załączniki

Załącznik nr 1a - Wzór dyspozycji blokady akcji i wystawienia instrukcji rozliczeniowej

Załącznik nr 1b - Świadectwo depozytowe

Załącznik nr 1c - Świadectwo depozytowe Omnibus

Załącznik nr 1d - Oferta sprzedaży akcji

Załącznik nr 1e - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela

Załącznik nr 3a - Dyspozycja blokady akcji

Załącznik nr 3b – Zlecenie sprzedaży akcji

Załącznik nr 3c - Świadectwo depozytowe

Załącznik nr 3d - Świadectwo depozytowe Omnibus

Załącznik nr 3e - Zapis na sprzedaż akcji

Załącznik nr 3f - Pełnomocnictwo wezwanie

Załącznik nr 3g - Oświadczenie podmiotu prowadzącego

Załącznik nr 3h - Karta informacyjna

Załącznik nr 3i - Ekstrakt z procedury postępowania i trybu realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Załącznik nr 3j - Extract of procedure public tender offer for shares