Aktualności

07.04.17

Polskie domy maklerskie już trzeci raz opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów na rynku OTC. W I kwartale tego roku inwestorzy rynku OTC osiągnęli lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. warunki rynkowe sprzyjały inwestorom korzystającym z instrumentów rynku OTC. W I kwartale br. osiągnęli oni lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r. Podobnie jak w poprzednim okresie największy odsetek aktywnych inwestorów (ok. 53%) osiągał zyski dzięki transakcjom na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Wysoko, utrzymywały się również wyniki z transakcji realizowanych na inwestycjach na towary (ang. Commodity CFD) – na poziomie ok. 44% zyskujących inwestorów – oraz pochodnych na waluty (ang. Forex CFD) – ok. 40%. W obszarze pochodnych na indeksy giełdowe (ang. Index CFD) odsetek zarabiających w IV kwartale wyniósł ok. 35%, a w kontraktach na akcje (ang. Equity CFD) – ok. 31%.

Czytaj dalej

 

10.01.17

Rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów w IV kwartale 2016 r.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez swoich klientów. Dane zebrane przez Izbę Domów Maklerskich pokazują, że systematycznie wzrasta świadomość inwestorów rynków CFD/FX, a ich wyniki nie odbiegają od tych osiąganych przez inwestorów na dojrzałych rynkach finansowych.

Czytaj dalej

 

02.01.17

INWESTYCJE: Jak się bronić się przez oszustami?

Transakcje na rynku walutowym stanowią coraz częstszy obiekt zainteresowania. Liczba transakcji zawieranych za pośrednictwem polskich domów maklerskich wciąż rośnie. Niestety, coraz częściej dochodzi również do oszustw, zarówno w sferze inwestycji w instrumenty pozagiełdowe, jak i te notowane na giełdzie. 

Nielegalna działalność maklerska stanowi ogromny problem zarówno dla inwestorów, którzy nieświadomie powierzają znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla całości gospodarki. Firmy działające na rynku walutowym mylone są z podmiotami, które naganiają i naciągają klientów – działają one nielegalnie i sprzedaż produktów traktują jako formę szybkiego zysku kosztem mniej świadomych osób, a nie profesjonalną sprzedaż usług i produktów finansowych lub doradztwo inwestycyjne, które jest ściśle nadzorowane i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czytaj dalej

 

07.12.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Informacje przekazane przez media pokrywają się z tymi, które posiada Izba Domów Maklerskich i które były przez nią przekazywane do właściwych organów administracji. Zgodnie 
z przepisami doradztwo inwestycyjne może być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie licencje i zatrudnione w instytucji posiadającej zezwolenie na świadczenie usług doradczych. 

Czytaj dalej

 

30.11.16

Izba Domów Maklerskich na rzecz rynku OTC instrumentów pochodnych

Izba Domów Maklerskich aktywnie działając na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmuje nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych. W celu prawidłowego jego kształtowania, Izba podjęła się koordynacji szeregu działań edukacyjnych i informacyjnych, a na stanowisko eksperta IDM ds. rynku OTC został powołany pan Marek Wołos. Izba będzie również występowała do organów administracji państwowej i zrzeszeń inwestorów z propozycją współpracy.

Czytaj dalej

 

03.10.16

Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF. Opublikowane zostały pierwsze kwartalne wyniki osiągane przez inwestorów z rynku CFD/Forex, korzystających z ich usług. Izba Domów Maklerskich apeluje do inwestorów o weryfikację na stro

Zgodnie z nowymi regulacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego rodzime domy maklerskie zakończyły 30 września br. proces wdrażania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. Będące członkami Izby Domów Maklerskich trzy rodzime domy maklerskie, wiodące na rynku CFD/Forex podjęły decyzje o wdrożeniu wytycznych i będą systematycznie publikować wyniki osiągane przez swoich klientów. Z pierwszych danych zebranych przez IDM wśród członków Izby wynika, że odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC był w 3. kwartale 2016 r. wyższy w porównaniu do udostępnionych dotąd informacji, tj. danych za rok 2013. 

Czytaj dalej

 

29.09.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów"

W związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów" oświadczamy, że jednoznacznie negatywnie oceniamy praktyki stosowane przez podmiot którego dotyczy reportaż. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie posiada on wymaganych licencji na działalność maklerską, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj dalej

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • Biuro Maklerskie BGZ BNP Pariba

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe