Centrum Prasowe

Podsumowanie Konferencji IDM i SCP „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”

W dniach 10-11 czerwca 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się zorganizowana przez Izbę Domów Maklerskich i Stowarzyszenia Compliance Polska konferencja pod hasłem „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”. W konferencji wzięły udział 54 osoby.

Konferencję otworzył Paweł Kuskowski – Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska, który w kilku słowach wskazał na cel jaki przyświecał organizacji konferencji. Pan Paweł Kuskowski zwrócił uwagę na aktualne problemy Compliance i konieczność spojrzenia na Polskę przez pryzmat rynku globalnego. Jednocześnie wskazał trzy postulaty stanowiące najbardziej aktualne wyzwania dla Compliance:

Potrzeba:

 1. podnoszenia wiedzy Compliance,
 2. szerszej współpracy w środowisku oraz
 3. otwarcia na innowacyjność.

I dzień konferencji

I.             New, global trends in Compliance

Cykl wykładów rozpoczął Viri Chauhan - Global Head of Governance, Risk and Compliance, który omówił aktualne, globalne problemy związane z Compliance oraz obszary, których one dotyczą. W trakcie swojego wystąpienia wskazał przede wszystkim na konieczność:

 • budowy kultury Compliance,
 • zwiększenia ochrony danych osobowych,
 • integracji różnych systemów, co z pewnością pomoże w przyszłości w ich efektywniejszym zarządzaniu,
 • dywersyfikacji zatrudnienia (równy dostęp kobiet i mężczyzn do stanowisk pracy),
 • zwiększenia organizacyjnego wsparcia dla efektywności systemów Compliance,
 • zmian regulacyjnych. 

II.            SIA

W kolejnej części uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy SIA, która dotyczyła systemów wspierających pracę Compliance.

III.          EMIR - ostatni rozdział. Nowe wymogi zabezpieczania dla bilateralnych transakcji pochodnych

Mariusz Więckowski - Partner Zarządzający, Areto sp. z o.o. sp. k. w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował istotę transakcji pochodnych bilateralnych w skali światowej oraz nowe wymogi w kwestii zabezpieczenia tego typu transakcji, które wchodzą od września 2016 roku. Pan Więckowski zwrócił również uwagę na nowy dokument konsultacyjny opublikowany przez ESMA w dniu 10 czerwca br. (10/06/2015 ESA-CP2) w związku z którym w sierpniu zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej finalna wersja Reporting Technical Standards (RTS) do EMIR.

IV.           Konflikt interesów na rynku finansowym

Cykl wykładów w pierwszym dniu konferencji zamknęli Grzegorz Włodarczyk i Monika Szpiganowicz, Bank Handlowy w Warszawie S.A. W trakcie wystąpienia omówili aktualne regulacje dotyczące konfliktu interesów, a także wskazali jak prawidłowo zarządzać konfliktami interesów (jakie działania podejmować). Prelegenci zaprezentowali nowe przepisy dotyczące benchmarków oraz szczegółowo omówili conduct risk i jego składowe.

II dzień konferencji

V.            Funkcjonowanie systemu Compliance z perspektywy doświadczeń nadzorczych

Dzień drugi konferencji rozpoczął Maciej Kurzajewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego wykładem dot. funkcjonowania systemu Compliance z perspektywy doświadczeń nadzorczych. Dyrektor Kurzajewski zwrócił uwagę na nieprawidłowości w działaniu systemu Compliance stwierdzane w trakcie kontroli przeprowadzanych przez UKNF. Do głównych obszarów na które Urząd zwraca uwagę zaliczył przede wszystkim:

 • słaby dostęp Compliance do informacji biznesowych, co przekłada się na ograniczone pole działania Compliance,
 • brak sprecyzowanego planu działania (matryca ryzyka),
 • brak klasyfikacji aspektów działalności prowadzonej przez biznes,
 • brak pewnych doprecyzowań jak ma działać inspektor nadzoru (brak opisanych kompetencji),
 • nadmierna liczba obowiązków inspektorów nadzoru,
 • przepływ informacji: weryfikacja przez kontrolerów UKNF korespondencji mailowej na poziomie inspektor nadzoru – Compliance.

Dyrektor Kurzajewski podkreślił również, iż UKNF szczególnie przygląda się jak w praktyce realizowana jest praca Compliance oraz wskazał, że domy maklerskie nie reagują na stanowiska wydawane przez UKNF. Jednocześnie zauważył, że domy maklerskie powinny w najbliższej przyszłości koncentrować się na:

 • przygotowaniu do MIFIDII w kontekście analizy obecnych regulacji oraz
 • badaniu w poszczególnych instytucjach mechanizmów antymanipulacyjnych.

VI.           Aspekty związane z kontrolą GIIF ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 

W dalszej części Monika Mazuch – Naczelnik Wydziału Departamentu Informacji Finansowej i Maria Gdula-Matyjasik – Główny Specjalista, Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów omówiły aspekty związane z kontrolą GIIF ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Prelegentki zwróciły szczególnie uwagę na kwestie związane z:

 • nieprawidłowościami dotyczącymi prowadzenia rejestrów transakcji,
 • określaniem reguł dla transakcji,
 • sankcjami za niewypełnianie zaleceń pokontrolnych,
 • środkami bezpieczeństwa finansowego,
 • ustalaniem beneficjenta rzeczywistego 

VII.         Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle ostatnich zmian

Gerad Karp, Partner, Wierzbowski Eversheds poprowadził w kolejnej części wykład z zakresu ABI w świetle ostatnich zmian, w trakcie którego zaprezentował i szczegółowo omówił między innymi:

 • wymagania wobec ABI,
 • pozycję ABI w domu maklerskim,
 • obowiązki rejestracyjne ABI,
 • kompetencje ABI. 

VIII.       MADII/MAR nowe wyzwania dla Compliance

Cykl wykładów w drugim dniu konferencji zamknęły Ewa Kowalik - Prawnik, Izba Domów Maklerskich i Justyna Czekaj, Akademia Compliance. W trakcie wystąpienia szczegółowo omówiły proces implementacji pakietu MADII/ MAR do krajowego porządku prawnego oraz konsekwencje jakie niosą ze sobą nowe przepisy dla polskich instytucji finansowych.

Na koniec Pan Paweł Kuskowski oraz przedstawiciele Izby podziękowali wszystkim uczestnikom za ich udział zamykając tym samym dwudniową konferencję. 


 • 010
 • 012
 • 013
 • 011
 • 015
 • 016
 • 014
 • 017
 • 020
 • 018
 • 019
 • 022
 • 021
 • 025
 • 024
 • 023