Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 17 czerwca 2014r.

ZWZ Izby Domów Maklerskich powołało Pana Waldemara Markiewicza na Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich,

do Rady Domów Maklerskich dołączyli Radosław Olszewski – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A. i Pani Agnieszka Rostkowska – Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

 

Kolejna kadencja Zarządu i Rady IDM

W dniu 17 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, które zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2013 rok i udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

Na kolejną trzyletnią kadencję powołano Pana Waldemara Markiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu IDM. Walne Zgromadzenie uzupełniło również skład Rady Domów Maklerskich do którego weszli Pan Radosław Olszewski i Pani Agnieszka Rostkowska.

Odbyło się również posiedzenie Rady Domów Maklerskich na którym powołano Członka Zarządu IDM, którym został Pan Piotr Sobków. Przewodniczącym Rady został Piotr Prażmo – Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A., Wiceprzewodniczącym Pan Jacek Rachel – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A. Rada Domów Maklerskich składa się z 7 członków.


Podsumowanie działalności Izby w 2013 roku

Rozwój rynku kapitałowego jest polską racją stanu i naszym wspólnym interesem - wokół tej tezy Izba Domów Maklerskich koncentrowała swoją działalność publiczną i wewnętrzną w ostatnim roku – powiedział Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu IDM.

Jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń dla rynku i branży maklerskiej w 2013 roku jest rozpoczęcie prac nad strategią dla rynku kapitałowego. W toku dyskusji publicznej, której inicjatorem była Izba, w październiku 2013 roku, Ministerstwo Finansów wznowiło prace Rady Rozwoju Rynku Finansowego, która - z udziałem środowiska - pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które będą wspierały rozwój polskiego rynku kapitałowego. Akcentujemy publicznie, że celem strategii powinno być stwarzanie warunków wspierających krajową branżę domów maklerskich i budowę krajowego kapitału, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zdane są na poszukiwanie kapitału na rozwój na rynku krajowym. Rozwój krajowego rynku kapitałowego to warunek budowy gospodarki, która nie będzie miała charakteru peryferyjnego, gospodarki z silnym sektorem firm prywatnych, posiadającym centra kompetencji i zarządzania w kraju. Izba dołoży starań, aby uzyskać rozwiązania optymalne dla rynku i branży.

W ub. roku Izba rozwinęła działalność szkoleniową, organizując do dnia dzisiejszego 9 szkoleń z udziałem ok. 330 pracowników domów maklerskich. W ramach wsparcia członków, konsultowaliśmy ok. 30 krajowych aktów prawnych. W Izbie, oprócz krajowych aktów prawnych, konsultowane były regulacje unijne i międzynarodowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie naszego rynku tj. Dyrektywa CRD IV, Rozporządzenie CRR i EMIR, FATCA oraz Organized Trading Facility. W 2013 roku w Izbie stworzone zostały dwa standardy jeden dotyczący wezwań i prawa poboru, drugi dot. zachęt. Izba wydała ok. 15 stanowisk środowiskowych m. in. w sprawie zmian w systemie emerytalnym, doradztwa inwestycyjnego, opłat pobieranych przez GPW i KDPW oraz harmonogramu sesji.

W 2013 roku dzięki staraniom i na wniosek Izby, Zarząd GPW zdecydował się skrócić godziny sesji na giełdzie w Warszawie. Izba była również jednym z współorganizatorów akcji pod nazwą Koalicja na rzecz Rynku Kapitałowego, która dotyczyła zmian w OFE.

Konferencje programowe Izby przyciągają coraz większą rzeszę uczestników rynku kapitałowego. W tym roku na konferencji programowej w Bukowinie Tatrzańskiej gościliśmy rekordową liczbę ponad 170 uczestników. 7 października 2013 roku zorganizowaliśmy w Warszawie – wspólnie z  Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości (organizator EKG w Katowicach) - konferencję „Kapitał dla Gospodarki” z udziałem ponad 600 osób. Izba patronuje takim wydarzeniom jak: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (maj 2014) i Europejski Kongres Finansowy (czerwiec 2014 roku).

Wyzwania dla branży maklerskiej w 2014 roku

2013 rok pokazał, że Izba jest jednym z kluczowych ośrodków publicznej dyskusji na temat kondycji i problemów krajowego rynku kapitałowego. Dalsze wyzwania jaki stoją przed środowiskiem to między innymi, tematy związane z przyszłością rynku po wprowadzeniu reformy funduszy emerytalnych, czy jednolitą licencją bankową.