Centrum Prasowe

Informacja prasowa IDM z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Strategia Izby Domów Maklerskich na 2012 rok

19 grudnia 2011 roku Zarząd Izby Domów Maklerskich (IDM) zaprezentował w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia strategię Izby na 2012 rok. W ramach priorytetów na najbliższy rok Izba chce wzmocnić głos środowiska i aktywnie występować jako rzecznik praw i interesów uczestników rynku kapitałowego. Celem Izby jest także większe zaangażowanie w ustanawianie standardów i weryfikowanie kwalifikacji w procesie licencjonowania maklerów i doradców. Izba jako organizacja pracodawców jest gotowa na stopniowe przejmowanie uprawnień o charakterze regulacyjnym od organów administracji rządowej, w zakresie odpowiednim dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego.

Zawodowy zarząd Izby

 

W październiku br. członkowie Izby Domów Maklerskich podjęli decyzję o wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Izbie i powołaniu zawodowego zarządu, który zajmie się aktywnym reprezentowaniem środowiska. W ramach zmian organizacyjnych Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję prezesa Izby Panu Januszowi Czarzastemu. 19 grudnia br.  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Prezes Janusz Czarzasty zaprezentował strategię rozwoju organizacji na 2012 rok.

Izba Domów Maklerskich jako rzecznik interesów uczestników rynku kapitałowego

Wprowadzone w br. zmiany organizacyjne w Izbie mają na celu zwiększenie znaczenia organizacji jako rzecznika interesów uczestników rynku kapitałowego. Izba zamierza aktywnie współpracować z organizacjami samorządowymi innych środowisk rynku finansowego tj. Związkiem Banków Polskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych czy Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Izba chce integrować środowisko w celu wypracowywania wspólnych stanowisk i ekspertyz w tematach istotnych dla rynku kapitałowego. W planach na najbliższy rok jest także rozwijanie współpracy ze środowiskami maklerskimi za granicą. 

Izba planuje zwiększyć  pomoc oferowaną członkom w ramach ich bieżącej działalności. Izba podejmie również szereg działań o charakterze konferencyjno-edukacyjnym. W planach na najbliższy rok jest organizacja konferencji dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego: „Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy”.

Izba Domów Maklerskich jako instytucja samoregulująca

W oparciu o wzorce dojrzałych rynków kapitałowych, podzielając opinię Komisji Nadzoru Finansowego i innych uczestników rynku, Izba stoi na stanowisku, że obecny system licencjonowania maklerów i doradców wymaga modyfikacji przez znaczniejszy niż dotąd udział uczestników rynku w procesie ustanawiania standardów, weryfikowania kwalifikacji, organizowania egzaminów i nadawania licencji. Izba będąc organizacją pracodawców, którzy ponoszą odpowiedzialność za maklerów i doradców jest naturalnym adresatem takiej kompetencji. Izba uważa, że jest możliwe stopniowe przekazywanie uprawnień o charakterze regulacyjnym z organów administracji rządowej do Izby Domów Maklerskich.

Ponadto, poza licencjonowaniem maklerów i doradców, Izba chce rozważyć rozwiązanie, które przyjęto np. w USA, aby rejestracji podlegali wszyscy kluczowi pracownicy firm inwestycyjnych, co zapobiegłoby sytuacjom, które obecnie spotyka się na polskim rynku np.  gdy pracownik dyscyplinarnie zwolniony przez jeden dom maklerski wykonuje taką samą pracę w innym domu maklerskim. Taka luka w nadzorze w opinii Izby powinna zostać zlikwidowana dla bezpieczeństwa rynku i jego wiarygodności.

Proponowane rozwiązanie, w przekonaniu Izby, podwyższy poziom profesjonalny pracowników firm inwestycyjnych, zwiększy znacznie liczbę pracowników, którzy obowiązkowo będą musieli uzyskiwać licencje i weryfikować swoją wiedzę.

Współpraca Izby Domów Maklerskich z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w obszarze regulacji prawnych i standardów wspierających rozwój rynku kapitałowego

Izba, jako instytucja zrzeszająca całe środowisko, posiada umocowanie do reprezentowania  środowiska maklerskiego w debacie z przedstawicielami administracji rządowej. Przy tworzeniu regulacji prawnych oraz wyznaczaniu standardów dla uczestników rodzimego rynku kapitałowego istotne jest aby uwzględniać rozmiar oraz parametry tak jego jak i jego uczestników.

Dyrektywy unijne dają możliwość dostosowania poziomu regulacji do parametrów i wielkości obszaru regulowanego stosując powszechnie zasadę proporcjonalności pozwalając niejednokrotnie na obniżenie poziomu regulacji w konkretnych przypadkach. Środowisko Izby odczuwa rezerwę regulatorów oraz instytucji nadzorczych w stosowaniu wyżej wzmiankowanej zasady, co może mieć potencjalnie negatywny wpływ na  funkcjonowanie i konkurencyjność polskiego rynku. W ocenie Izby konieczna jest systematyczna współpraca środowiska z ustawodawcą i regulatorami rynku w celu dostosowania regulacji do realiów krajowego rynku.