Aktualności

09.02.18

Zagraniczne serwisy oferujące usługi na rynku OTC w Polsce

Izba Domów Maklerskich przesłała do UOKiK, Ministerstwa Finansów, KNF oraz Rzecznika Finansowego przykłady działalności na terenie Polski firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują lub oferowały krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

Wskazane przez IDM przykłady prezentują podmioty, które kierują/kierowały ofertę usług na terenie Polski nie posiadając zezwolenia i nie figurując w rejestrze firm inwestycyjnych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty te na swoich witrynach internetowych zachęcają użytkownika do inwestowania na rynku finansowym oferując: gwarancję zarabiania i ponadprzeciętne zyski nie informując przy tym o ryzyku związanym z inwestycjami. Zakres przekazywanych informacji, nasuwa podejrzenie, że działania te wprowadzają potencjalnych inwestorów w błąd oraz narażają na utratę zainwestowanych środków. Dodatkowo obawy budzi sposób, w jaki podmioty te opisują i promują swoje oferty. Szczególne zastrzeżenie Izby Domów Maklerskich budzą przekazywane w sposób agresywny informacje o potencjalnych korzyściach inwestycyjnych, które mogą wprowadzać inwestora w błąd.

Czytaj więcej

 

08.02.18

Forex - konsultacje ESMA w sprawie zmian regulacji

Z opublikowanej przez IG Markets  analizy dot. propozycji nowych regulacji ESMA wynika, że 98% respondentów nie zgadza się z propozycją zmian regulacji. Wskazują oni, że najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem inwestora jest ochrona przed negatywnym saldem na rachunku maklerskim (55% badanych). Drastyczne obniżenie dźwigni nie jest zaś skutecznym narzędziem ochrony klienta. Blisko 60% odpowiedzi wskazuje, że po wprowadzeniu ograniczenia dźwigni w Europie, inwestorzy rozważą zmianę brokera na podmiot, który nie jest zarejestrowany w Europie.

– Stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce. Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim.

Izba poparła propozycje ESMA dot. standaryzacji komunikatów o ryzyku oraz unikania wprowadzania świadczeń niepieniężnych, które nakłaniają do inwestycji. Członkowie IDM przyjęli kodeks, w którym zobowiązują się do działań marketingowych według określonych reguł zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym przez europejskiego regulatora – Waldemar Markiewicz, Prezes IDM.


Zobacz wyniki badania

11.01.18

WYNIKI INWESTORÓW NA RYNKU OTC – W IV. KW. WIĘCEJ ZARABIAJĄCYCH W SEGMENCIE OBLIGACJI I NA FOREKSIE, W CAŁYM 2017 R. PONAD 40% ZYSKUJĄCYCH KLIENTÓW

ostatnim kwartale ubiegłego wzrósł odsetek inwestorów zarabiających w segmencie obligacji i stóp procentowych oraz na foreksie. W całym 2017 r. największą zyskownością charakteryzowały się rachunki klientów dokonujących transakcji w pochodne na obligacje i stopy procentowe. Uśrednione dane kwartalne wskazują na pozytywne wyniki w blisko 54% przypadków.

Czytaj więcej

21.11.17

Rynek forex w Polsce – szkolenie Izby Domów Maklerskich dla Rzeczników Konsumentów

20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się szkolenie na temat rynku forex dla Rzeczników Konsumentów z woj. mazowieckiego. Szkolenie poprowadził ekspert Izby Domów Maklerskich. Opowiedział o tym jak wygląda rynek forex w Polsce. Celem szkolenie jest edukacja rzeczników w związku z rosnąca aktywnością firm zagranicznych działających na rynku forex, które stosują wobec krajowych klientów agresywne i nieetyczne formy reklamy, zachęcając perspektywą szybkich zysków do zakupu swoich produktów finansowych. Dochodzenie przez klientów praw wobec tych podmiotów jest bardzo trudne, ponieważ nie podlegają one polskiemu prawu. IDM podejmuje liczne działania na rzecz wyeliminowania nadużyć firm inwestycyjnych na rynku forex, m.in. poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie inwestowania. Prezentacja szkoleniowa dostępna jest pod poniższym linkiem. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Prezentacja szkoleniowa

31.10.17

Wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku forex

W odniesieniu do działań i reakcji stosownych organów kontroli i nadzoru nad rynkiem kapitałowym, Izba popiera wszelkie działania, które mają ograniczyć szkodliwe praktyki na rynku forex, wyeliminować podmioty dokonujące nadużyć, a w konsekwencji zapewnić warunki uczciwej konkurencji krajowym domom maklerskim, działającym na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Mamy nadzieję, że polskie władze poprzez eliminację nieuczciwych zagranicznych podmiotów przyczynią się do budowania konkurencyjnego polskiego rynku kapitałowego i zaufanie inwestorów do legalnie i uczciwie działających polskich domów maklerskich.

Czytaj więcej

 

27.10.17

STABILNE WYNIKI INWESTORÓW NA RYNKU OTC W III KW. 2017 R.

W III kw. 2017 r. wyniki inwestorów na rynku OTC były zbliżone do tych z I i II kw. br. Podobny odsetek zarabiających i tracących na rynku pozagiełdowym pokazuje, że klienci polskich biur maklerskich to inwestorzy, którzy osiągają powtarzalne wyniki pomimo nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej. W omawianym okresie największą zyskownością charakteryzowały się rachunki inwestujących na rynku OTC w obligacje i stopy procentowe. Na inwestycjach w pochodne na te instrumenty zarobiła ponad połowa klientów krajowych domów maklerskich.

Czytaj więcej

 

18.10.17

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz wychodząc naprzeciw postulatowi wzmocnienia ochrony inwestorów detalicznych aktywnych na rynku OTC/Forex, Izba Domów Maklerskich przedkłada propozycje zmian do Projektu. Proponowane rozwiązania zostały wypracowane z uwzględnieniem stanowisk uczestników rynku, zaprezentowanych w trakcie konferencji uzgodnieniowej 28 września 2017 r.

Obecnie –  w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA – trwają  prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest poprawa ochrony inwestorów detalicznych na rynku OTC/Forex. W opinii Izby spójność przepisów europejskich, ograniczająca pole dla arbitrażu regulacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji założonego celu. Z uwagi na powyższe, postulujemy o wstrzymanie wszelkich decyzji ustawodawczych do momentu ogłoszenia szczegółowych regulacji europejskich. Izba Domów Maklerskich chce podkreślić, że projektowane obecnie przepisy – wraz z wcześniej wprowadzonymi przez KNF wytycznymi – mają łącznie charakter bardziej restrykcyjnych niż obowiązujące w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Cypr, w których zarejestrowana jest duża część firm inwestycyjnych oferujących usługi na rynku w Polsce. Stwarza to poważne ryzyko odpływu polskich inwestorów w kierunku obcych jurysdykcji, w których oferowane są bardziej konkurencyjne rozwiązania a tym samym osiągnięcia efektu wręcz odwrotnego od założeń a więc pogorszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony inwestorów.

Zobacz wiecej.

 

07.09.17

Pismo IDM do Przewodniczącego KNF w sprawie przeprowadzenie - wspólnie z KNF i krajową branżą firm inwestycyjnych w oparciu o niezależną firmę doradczą oraz ustalone zasady i kryteria - analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC.

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do KNF pismo dotyczące przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC, z uwzględnieniem wytycznych OTC, w kontekście ochrony inwestora, w porównaniu z regulacjami zagranicznymi. Wnioski z przeprowadzonego badania mogłyby posłużyć jako podstawa do dalszych rozważań dot. zmian prawnych na rynku w interesie branży maklerskiej i krajowych inwestorów. W interesie ochrony polskich klientów detalicznych oraz konkurencyjności polskich domów maklerskich IDM postuluje, aby ewentualne rozwiązania zweryfikować z rozwiązaniami, które będą przyjęte na poziomie europejskim.

Według Izby istnieją niepokojące różnice w ocenie obecnej sytuacji branży i kierunku jej dalszego rozwoju, które podważają zaufanie do rynku i podmiotów na nim działających, w tym członków IDM. W dniu 30 września 2016 r. domy maklerskie, zrzeszone w IDM, wdrożyły wytyczne KNF dot. świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (forex), które są restrykcyjne w stosunku do wielu rozwiązań przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej. Informacja na temat wdrożenia wytycznych była przekazana do KNF za pomocą obszernego formularza samooceny stopnia wdrożenia wytycznych. Wobec powyższego faktu, Izba stoi na stanowisku, że konieczny jest otwarty dialog w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania z udziałem branży domów maklerskich wspólnych rozwiązań dla dobra inwestorów i branży i wnosi o powołanie wspólnej grupy roboczej dla dokonania analizy, która pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych.

Plik pdf 

22.08.17

Pismo IDM do UOKiK w sprawie działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym.

Czytaj więcej

 

19.07.17

Rekomendacje IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W odniesieniu do ochrony krajowego klienta, Izba Domów Maklerskich widzi tożsamość interesów ustawodawcy i krajowej branży domów maklerskich świadczących usługi na rynku OTC. Jednak w ocenie Izby Domów Maklerskich projekt ustawy nie realizuje postulatu ochrony inwestorów detalicznych – zachęca polskich inwestorów do przeniesienia swoich inwestycji za granicę oraz pogarsza pozycję konkurencyjną polskich firm inwestycyjnych w stosunku do firm zagranicznych. Brak jest podobnie restrykcyjnych ograniczeń w innych krajach Unii Europejskiej. Zmienione przepisy nie będą miały zastosowania do zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Wobec tego Izba Domów Maklerskich postuluje o wypracowanie, w porozumieniu z krajową branżą forex, optymalnych rozwiązań w interesie klienta i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Konieczne jest wstrzymanie ostatecznych krajowych decyzji do decyzji ESMA – polskie rozwiązania powinny powstać w oparciu o finalne wytyczne ESMA.

 

Czytaj dalej 

 

IDM – zastrzeżenia do ustawy MF o nadzorze nad rynkiem finansowym