Aktualności

13.07.17

Opinia IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw przez Ministerstwo Finansów, Izba Domów Maklerskich zwraca uwagę na fakt, że proponowane zmiany w ustawie ograniczają znacząco konkurencyjność krajowej branży forex z korzyścią dla podmiotów zagranicznych, które działają w Polsce, jednak nie podlegają krajowej jurysdykcji. To właśnie te podmioty są w głównej mierze odpowiedzialne za nadużycia na rynku, co podważa zaufanie do całego systemu i krajowej branży papierów wartościowych. W konwekcji działania ustawodawcze, które nie będą wspierały krajowej branży forex działają na szkodę polskich inwestorów, ponieważ wspierają rozwój tzw. szarej strefy zagranicznych podmiotów, gdzie krajowy inwestor będzie poszukiwał produktów optymalnych dla jego portfela inwestycyjnego. W ocenie Izby wprowadzenie jednostronnych proponowanych obecnie ograniczeń dla krajowej branży forex, jednocześnie pomijając działanie zagranicznych podmiotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku.

Czytaj dalej


10.07.17

Wyniki inwestorów na rynku OTC w II kw. 2017 r.: Więcej zarabiających na rynku OTC w segmentach: obligacji, akcji i indeksów giełdowych

W II kw. 2017 r. odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC zwiększył się w stosunku do I kw. br. w 3 z 5 raportowanych przez krajowe domy maklerskie kategorii instrumentów. W omawianym okresie blisko 60% polskich inwestorów osiągnęło zyski dzięki inwestycjom w pochodne na obligacje oraz stopy procentowe. W ostatnich 3 miesiącach więcej klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zyski również w segmencie akcji i indeksów giełdowych rynku OTC.

Czytaj dalej 

 

07.04.17

Polskie domy maklerskie już trzeci raz opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów na rynku OTC. W I kwartale tego roku inwestorzy rynku OTC osiągnęli lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. warunki rynkowe sprzyjały inwestorom korzystającym z instrumentów rynku OTC. W I kwartale br. osiągnęli oni lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r. Podobnie jak w poprzednim okresie największy odsetek aktywnych inwestorów (ok. 53%) osiągał zyski dzięki transakcjom na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Wysoko, utrzymywały się również wyniki z transakcji realizowanych na inwestycjach na towary (ang. Commodity CFD) – na poziomie ok. 44% zyskujących inwestorów – oraz pochodnych na waluty (ang. Forex CFD) – ok. 40%. W obszarze pochodnych na indeksy giełdowe (ang. Index CFD) odsetek zarabiających w IV kwartale wyniósł ok. 35%, a w kontraktach na akcje (ang. Equity CFD) – ok. 31%.

Czytaj dalej

 

10.01.17

Rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów w IV kwartale 2016 r.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez swoich klientów. Dane zebrane przez Izbę Domów Maklerskich pokazują, że systematycznie wzrasta świadomość inwestorów rynków CFD/FX, a ich wyniki nie odbiegają od tych osiąganych przez inwestorów na dojrzałych rynkach finansowych.

Czytaj dalej

 

02.01.17

INWESTYCJE: Jak się bronić się przez oszustami?

Transakcje na rynku walutowym stanowią coraz częstszy obiekt zainteresowania. Liczba transakcji zawieranych za pośrednictwem polskich domów maklerskich wciąż rośnie. Niestety, coraz częściej dochodzi również do oszustw, zarówno w sferze inwestycji w instrumenty pozagiełdowe, jak i te notowane na giełdzie. 

Nielegalna działalność maklerska stanowi ogromny problem zarówno dla inwestorów, którzy nieświadomie powierzają znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla całości gospodarki. Firmy działające na rynku walutowym mylone są z podmiotami, które naganiają i naciągają klientów – działają one nielegalnie i sprzedaż produktów traktują jako formę szybkiego zysku kosztem mniej świadomych osób, a nie profesjonalną sprzedaż usług i produktów finansowych lub doradztwo inwestycyjne, które jest ściśle nadzorowane i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czytaj dalej

 

07.12.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Informacje przekazane przez media pokrywają się z tymi, które posiada Izba Domów Maklerskich i które były przez nią przekazywane do właściwych organów administracji. Zgodnie 
z przepisami doradztwo inwestycyjne może być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie licencje i zatrudnione w instytucji posiadającej zezwolenie na świadczenie usług doradczych. 

Czytaj dalej

 

30.11.16

Izba Domów Maklerskich na rzecz rynku OTC instrumentów pochodnych

Izba Domów Maklerskich aktywnie działając na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmuje nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych. W celu prawidłowego jego kształtowania, Izba podjęła się koordynacji szeregu działań edukacyjnych i informacyjnych, a na stanowisko eksperta IDM ds. rynku OTC został powołany pan Marek Wołos. Izba będzie również występowała do organów administracji państwowej i zrzeszeń inwestorów z propozycją współpracy.

Czytaj dalej

 

03.10.16

Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF. Opublikowane zostały pierwsze kwartalne wyniki osiągane przez inwestorów z rynku CFD/Forex, korzystających z ich usług. Izba Domów Maklerskich apeluje do inwestorów o weryfikację na stro

Zgodnie z nowymi regulacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego rodzime domy maklerskie zakończyły 30 września br. proces wdrażania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. Będące członkami Izby Domów Maklerskich trzy rodzime domy maklerskie, wiodące na rynku CFD/Forex podjęły decyzje o wdrożeniu wytycznych i będą systematycznie publikować wyniki osiągane przez swoich klientów. Z pierwszych danych zebranych przez IDM wśród członków Izby wynika, że odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC był w 3. kwartale 2016 r. wyższy w porównaniu do udostępnionych dotąd informacji, tj. danych za rok 2013. 

Czytaj dalej

 

29.09.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów"

W związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów" oświadczamy, że jednoznacznie negatywnie oceniamy praktyki stosowane przez podmiot którego dotyczy reportaż. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie posiada on wymaganych licencji na działalność maklerską, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj dalej