Cele i zadania

Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia miejsc pracy. Jednym ze głównych sposobów realizacji misji Izby Domów Maklerskich jest występowanie w roli Rzecznika Rynku Kapitałowego poprzez publiczne formułowanie zaleceń i opinii mających wpływ na szeroko rozumiane dobro publiczne i sprawność rynku kapitałowego, w tym wyrażanie sprzeciwu wobec praktyk, czy rozwiązań uznanych przez członków Izby za szkodliwe dla rozwoju rynku kapitałowego i tym samym dla gospodarki.

 

Podstawowe cele i zadania Izby (wypis za Statutu IDM)

§ 5

Podstawowymi zadaniami Izby są:

 1. udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i aktywizacji kapitału, sprzyjającego pobudzaniu zachowań proinwestycyjnych,
 2. współpraca z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz przeciwdziałanie regulacjom uznanym przez członków Izby za szkodliwe dla rynku,
 3. doskonalenie funkcji samoregulacyjnej oraz rozszerzanie kompetencji Izby, między innymi poprzez przejmowanie uprawnień o charakterze regulacyjnym od organów administracji rządowej,
 4. pogłębianie i utrwalanie więzi pomiędzy członkami Izby, dbałość o zachowanie środowiskowego charakteru organizacji oraz kierowanie się współodpowiedzialnością za bezpieczeństwo i rozwój rynku papierów wartościowych,
 5. zapewnienie równoprawnej ochrony interesów członków Izby,
 6. ochrona uczestników obrotu papierami wartościowymi poprzez wprowadzenie i stosowanie zasad dobrej praktyki domów maklerskich oraz rozwiązań systemowych na rzecz bezpieczeństwa i stabilności rynku kapitałowego,
 7. inicjowanie oraz uczestniczenie w pracach studialnych i edukacyjnych dotyczących rozwoju polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki,
 8. działalność edukacyjno-szkoleniowa na rzecz członków Izby,
 9. kształtowanie w opinii publicznej wizerunku profesjonalnej i wewnętrznie spójnej organizacji reprezentującej interesy środowiskowe, szczególnie poprzez promowanie działalności Izby i utrzymywanie stałych kontaktów z mass mediami. 

§ 6

Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych, których przedmiotem są regulacje dotyczące  obrotu papierami wartościowymi, działalności maklerskiej oraz funkcjonowania domów maklerskich, regulacje dotyczących samorządów gospodarczych i zawodowych, a także inne wpływające na rynek kapitałowy,
 2. przedstawianie własnych projektów aktów prawnych w zakresie określonym w pkt. 1 i współdziałanie w opracowywaniu projektów, 
 3. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej oraz innych regulacji wpływających na rynek kapitałowy, 
 4. tworzenie standardów działalności domów maklerskich i określanie przyjętych praktyk rynkowych, 
 5. wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, nadzorczych lub opiniodawczych, 
 6. inspirowanie i rozwijanie współpracy w zakresie działalności statutowej ze wszystkimi uczestnikami krajowego rynku kapitałowego oraz z instytucjami rynku papierów wartościowych w innych krajach,
 7. udzielanie członkom Izby pomocy w granicach określonych Statutem w związku z prowadzoną przez nich działalnością, 
 8. upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym a w szczególności o działalności maklerskiej, 
 9. organizowanie i wspieranie działalności w zakresie kształcenia zawodowego dla pracowników domów maklerskich, organizowanie praktyk zawodowych oraz doskonalenia zawodowego,
 10. zapewnienie członkom Izby pomocy w sprawach podatkowych, rejestracyjnych, koncesyjnych i dewizowych poprzez doradztwo oraz reprezentowanie członków Izby przed odpowiednimi organami w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem w tym zakresie, 
 11. udzielanie na życzenie sądów i władz administracyjnych wyjaśnień o istniejących zwyczajach w zakresie profesjonalnej działalności domów maklerskich, 
 12. prowadzenie listy rzeczoznawców w zakresie profesjonalnej działalności domów maklerskich. 

§ 7

Izba kreuje i upowszechnia w postaci Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich podstawowe zasady etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dba o przestrzeganie tych zasad. 

§ 8

Izba prowadzi zbiór standardów i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4. 

§ 9

Izba może wykonywać powierzone jej przez władze państwowe zadania z zakresu administracji rządowej.