Historia

W 1991 roku dla powstającego regulowanego rynku kapitałowego ustawodawca przewidział obowiązkowy samorząd: związek maklerów podporządkowany oraz nadzorowany przez Komisję Papierów Wartościowych. Domy maklerskie, dla których ustawa nie przewidywała samorządu gospodarczego, zaczęły poszukiwać własnej formuły samoorganizacji, czego efektem było powstanie Zespołu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich. ZDM ZBP odegrał bardzo pozytywną rolę w kształtowaniu otoczenia prawnego i gospodarczego domów maklerskich. W miarę rozwoju rynku domy maklerskie zrzeszone w ZDM zaczęły dostrzegać pozytywy integracji i współpracy w imię wspólnych interesów. Dzięki organizacji, która była reprezentantem interesów środowiska, domy maklerskie stały się liczącym się partnerem dla instytucji, mających realny wpływ na kształtowanie polskiego rynku kapitałowego. Nowelizacja ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w grudniu 1993 r. stworzyła możliwość powołania przez środowisko izby gospodarczej. Dwa lata później zrzeszone w ZDM ZBP domy maklerskie rozpoczęły prace nad ewolucyjnym przekształceniem Zespołu w izbę gospodarczą. Zdecydowana większość domów maklerskich uważała, że celem środowiska powinno być stworzenie jednej silnej, wiarygodnej i reprezentatywnej organizacji. Środowisko doprowadziło do wyeliminowania z ówczesnego projektu nowego Prawa o publicznym obrocie zamierzonego przez projektodawcę zapisu o obligatoryjnym uczestnictwie domów maklerskich w takiej izbie.

W 1996 roku decyzją o samorozwiązaniu ZDM ZBP powołano samodzielną organizację maklerską: Izba Domów Maklerskich. Powołanie izby gospodarczej otworzyło nowy rozdział w samoorganizowaniu się środowiska i jego możliwości działania.

Obecnie Izba zrzesza 19 członków. Przynależność do IDM jest dobrowolna.