Konferencje

 Logo Konf Regulacji RK male                                          IDM CMYK short

 

 O Konferencji   Program   Rejestracja  Prelegenci  Partnerzy  Kontakt 1PRELEGENCI

KONFERENCJA REGULACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO

„BIEŻĄCE WYZWANIA PRAWNE BRANŻY RYNKU KAPITAŁOWEGO”

17 października 2023 r.

Budynek Varso 2 ul. Chmielna 37, Warszawa

 

 
Marcin Dyl
    


prof. UW dr hab. Marcin Dyl

Radca Prawny, Partner KMD Legal

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, radca prawny.

Ceniony ekspert rynku kapitałowego, wybitny specjalista prawa i postępowań administracyjnych.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 jego Dyrektora. W latach 1999 - 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2005 - 2019 w funkcji Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izbie gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany tytułem - Honorowego Prezesa Izby. Obecnie partner w kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska (KMD Legal).

Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM Polska Miedź, GPW). Prof. Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników.

Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego i postępowania administracyjnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym oraz prawie administracyjnym gospodarczym. Redaktor pierwszego na rynku komentarza wydawnictwa C.H. Beck do ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającego najnowsze zmiany ustawodawcze. Współautor systemu prawa administracyjnego, systemu prawa prywatnego, książek dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, autor wielu artykułów i glos

 


Agata Gawin
 


Agata Gawin

Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Agata Gawin jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku kapitałowym . Pracę w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła w październiku 2019 r. obejmując stanowisko dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora biura maklerskiego, które stworzyła w jednej z instytucji kredytowych. Zdobyła doświadczenie pełniąc funkcje nadzoru zgodności z prawem, a następnie odpowiadając za jednostki sprzedażowe w strukturach firm inwestycyjnych.

Praktyk w zakresie implementacji regulacji w firmach inwestycyjnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.


Pawe Gadysz
 


Paweł Gładysz

Radca Prawny, Inspektor Nadzoru, Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie Pekao

Radca prawny, adwokat niewykonujących zawodu. Doktor nauk społecznych. Executive MBA.

Od 1994 r. związany z Pekao S.A., przede wszystkim z obszarem działalności maklerskiej. Odpowiedzialny m.in. za zgodność i kontrolę wewnętrzną – od 1997 r. Inspektor Nadzoru Biura Maklerskiego Pekao.

Pełni funkcję Arbitra Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędziego Sądu Polubownego przy KDPW. Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, m.in. jako Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki.

W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021. W latach 2004-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW.


Monika Gorgo
 


dr Monika Gorgoń

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doktor w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie dysertacji pt. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarium doktorskiego oraz studiów LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie jak również studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada tytuł radcy prawnego oraz certyfikaty compliance  (ACO, ACE) nadawane przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Od 2017 r. jako dyrektor nadzorowała na Giełdzie obszar compliance, ryzyka, ciągłości działania, AML i kontroli wewnętrznej oraz kierowała doradczym Komitetem GPW ds. Compliance. Pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej rady nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A. Rozległe doświadczenie zdobywała w branży regulowanej  mi.in. w Grupie Citi oraz Orange Polska. Obecnie dodatkowo pełni funkcję Przewodniczącej rady nadzorczej spółki BondSpot S.A. oraz Wiceprzewodniczącej Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

Laureatka konkursu Wschodząca Gwiazda Biznesu gazety Rzeczpospolita oraz finalista Excellence in Compliance Awards - CCO/CECO of  the year 2022 – Compliance Week (US). Wyróżniona tytułem Financial Services Chairperson of the Year 2021 (Europe) przez CEO Monthly magazine – (UK).


Krzysztof Jajuga
 


prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Prezes Zarządu, CFA Society Poland

Krzysztof Jajuga – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów, zarządzania ryzykiem, nieruchomości, nowych technologii oraz statystyki i ekonometrii. Autor ponad 470 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym kilkunastu monografii i podręczników. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i członek Rady Uczelni tego uniwersytetu. Wypromował 49 doktorów. Prezydent-Elekt światowego towarzystwa naukowego z obszaru analizy danych – International Federation of Classification Societies. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej. Ponadto jest twórcą i prezesem CFA Society Poland. Jest członkiem Rady Doradczej Association of Business Service Leaders. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.


Jacek Jastrzbski
 


dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.

Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.

23 listopada 2018 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.


Jeziolowicz Norbert
 


Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej. W ramach Federacji bierze dział w pracach Komitetu ds. Bankowości Detalicznej oraz kilku grup roboczych dotyczących rynków finansowych oraz zrównoważonego finansowania. Pełni także funkcję Przewodniczącego Grupy roboczej ds. kredytu hipotecznego.

Od lipca 2013 roku był  członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przy ACI Polska. A po zmianie administratora od 2016 jest członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w ramach GPW Benchmark SA.

Od czerwca 2013 roku jest członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP (w latach 2013-2020 Przewodniczący, a od 2020 Zastępca Przewodniczącego).


Edyta Kaniziowska Bryk
 


Edyta Kniaziowska-Bryk

Oficer ds. Polityki w Komisji Europejskiej, DG FISMA, Wydział Rynków Kapitałowych, Ekspert Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Radca Prawny.

Ekspert ds. rynku kapitałowego pracujący od 16 lat w Komisji Nadzoru Finansowego m.in. jako: Naczelnik Wydziału w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego odpowiedzialny za bieżący nadzór nad firmami inwestycyjnymi i instytucjami kredytowymi świadczącymi usługi inwestycyjne; Ekspert odpowiedzialny za legislację, wytyczne i stanowiska nadzorcze, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, wdrażanie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego; członek stałych komitetów ESMA: IPISC, SMSC, FISC, członek IOSCO C3, Ekspert w szeregu projektów: Projekt modernizacji rynku kapitałowego w Republice Azerbejdżanu, projekt twiningowy w Republice Mołdawii.

Od 2 lat oddelegowana do pracy w Komisji Europejskiej jako ekspert narodowy, zaangażowana m.in. w projekt Strategii dla Inwestorów Detalicznych (RIS) oraz projekt zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla przedsiębiorstw oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału (Listing Act).


Krzysztof Kopera
 


Krzysztof Kopera

Naczelnik Wydziału Rynku Kapitałowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Prowadził liczne szkolenia dla pracowników służb skarbowych z zakresu rachunkowości instytucji finansowych oraz instrumentów finansowych. Aktywnie uczestniczy w pracach nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku kapitałowego, zarówno na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.


Piotr Koziski
 


Piotr Koziński

p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyższy urzędnik i manager z wieloletnim doświadczeniem w negocjacjach zarówno na poziomie biznesowym, jak i politycznym. Z rynkiem kapitałowym związany od 2001 roku (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). W kolejnych latach pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie odpowiedzialnym za regulacje rynku finansowego, gdzie kierował Pionem Rynku Kapitałowego.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.


Micha Kulesza
 


Michał Kulesza

Partner, Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

Michał Kulesza jest adwokatem, partnerem w departamencie technologicznym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz kieruje zespołem technologii finansowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w obszarze regulacyjnym (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań.

Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce oraz wdrażał pionierskie rozwiązania chmurowe w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz podmiotach z sektora ochrony zdrowia (medycznego i farmaceutycznego), energetyki, infrastruktury krytycznej czy też telekomunikacyjnego.

Prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanym przez Levin College of Law Uniwersytetu Floryda.


Daniel Lipnicki
 


Daniel Lipnicki

Radca Prawny, Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz Biznes AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i w 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w Kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, gdzie poza pracami związanymi z bieżącym doradztwem emitentom papierów wartościowych czy pracami nad ofertami publicznymi, zajmował się również praktyką w obszarze fuzji i przejęć. Od 2011 roku związany z sektorem firm inwestycyjnych jako radca prawny, a następnie Dyrektor Biura Prawnego (od 2017 r. również prokurent) Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., gdzie m.in. wspierał budowę unikalnego na rynku polskim modelu dystrybucyjnego opartego o sieć agentów firm inwestycyjnych. W 2018 r. dołączył do zespołu Noble Securities S.A., aby kierować zespołem Departamentu Prawnego i wspierać Zarząd w roli prokurenta. Od 2019 r. ponownie związany z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. jak szef Biura Prawnego i prokurent. W marcu 2022 r. wybrany w skład Zarządu Spółki. Od czerwca 2023 r. Członek Rady Domów Maklerskich.

 
Katarzyna ukomska
 
Katarzyna Łukomska

Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem z 10-letnim doświadczeniem w prawie rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych i tematyki sekurytyzacji. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się głównie obsługą prawną funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy oraz podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Pani Katarzyna Łukomska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracę magisterską na temat „Insider trading”, jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2018 roku zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Aplikację adwokacką ukończyła w 2021 r. W 2022 r. zdała egzamin adwokacki. Jest autorką licznych publikacji specjalistycznych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych.

W swojej pracy zawodowej uczestniczyła w licznych procesach kontrolnych i licencyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, świadcząc pomoc prawną podmiotom rynku kapitałowego. Zajmowała się również bieżącą korespondencją z KNF dotyczącą działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tym oceny BION), banków – depozytariuszy, zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy oraz funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Aktualnie związana jest z Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie koordynuje projekty o strategicznym znaczeniu dla Biura.


Waldemar Markiewicz duze
 


Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe; min. w latach 1999-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu domu maklerskiego Deutsche Bank Securities SA będąc odpowiedzialnym za działalność firmy na rynkach Europy Środkowej (Warszawa, Budapeszt, Praga) a w latach 2018-2019 był Prezesem Zarządu Santander Securities S.A. Wcześniej pracował m.in. w Scotia Bank w Kanadzie i uzyskał licencje uprawniającą do doradztwa i pośrednictwa w transakcjach na regulowanym rynku kapitałowym.

Od 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010. W latach 2001-2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z inicjatywy Waldemara Markiewicza, Izba Domów Maklerskich zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego, czego efektem jest obecnie wdrażana rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.


Rafa Mikusiski
 


Rafał Mikusiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Związany z rynkiem kapitałowym od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał pracę w biurze maklerskim CDM Pekao SA. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie.

W maju 1999 roku rozpoczął pracę w Amplico PTE w dziale inwestycji, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 roku objął obowiązki Dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 roku został powołany na członka zarządu Towarzystwa odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu.

W kwietniu 2014 roku został powołany na członka Zarządu MetLife TUnŻiR i jako Dyrektor Pionu Inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji grupy w Polsce.  W tym samym roku został powołany do Rad Nadzorczych spółek MetLife TFI i MetLife PTE. Równolegle od 2015 do 2017 zajmował funkcję Investment Head w regionie ESE.

Od grudnia 2017 nadzorował również działalność funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych w regionie EMEA.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.

Micha Nowakowski  


Michał Nowakowski

Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

Michał Nowakowski, radca prawny, counsel w departamencie technologicznym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu Regulacji i Technologii Finansowych.

Doświadczenie i praca naukowa:

Specjalizuje się w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, usług płatniczych oraz AML, sztucznej inteligencji oraz IT. Naukowo zajmuje się m.in. cyfrowymi finansami, tajemnicą bankową oraz udostępnianiem danych.

Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji. Ekspert fundacji AILAWTECH i FinTech Poland oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – Cyber Science. W swoim życiu zawodowym był związany m.in. z Bankiem Handlowym, gdzie wspierał m.in. dział R&D. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a także odbył staże w Europejskim Banku Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Jest autorem książki „Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych”, która otrzymała w 2021 r. prestiżową nagrodę eDukat za najlepsze opracowanie naukowe. Jest także redaktorem naukowym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Był ekspertem zewnętrznym w zakończonym projekcie EBOR oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce, a także liderem grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym przy KPRM, a obecnie jest wiceliderem grupy ds. prawa i etyki, a także koordynuje grupę ds. odpowiedzialności. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej, a także Uniwersytecie SWPS, w obszarze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz #fintech.  Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach i warsztatach/szkoleniach, w szczególności poświęconych zagadnieniom sztucznej inteligencji, etyki oraz walut cyfrowych banków centralnych czy kryptoaktywów.

Dorota Nowaliska do gimpa  


Dorota Nowalińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Pani Dorota Nowalińska jest pracownikiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, specjalizuje się w kontroli firm inwestycyjnych i banków działających na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przez wiele lat jako naczelnik kierowała Wydziałem Kontroli Departamentu Firm Inwestycyjnych, a od 2021 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  


Rostkowska Agnieszka
 


Agnieszka Rostkowska

Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Banku Handlowego

Związana z rynkiem kapitałowym niemal od początku jego istnienia. Jako Członek Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. odpowiadała za działalność operacyjna domu maklerskiego. W Domu Maklerskim Banku Handlowego  pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Compliance. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Handlowego nadzorujące funkcje wsparcia i Compliance. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Izby Domów Maklerskich oraz Członek Komisji Etyki przy Izbie Domów Maklerskich. Pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP. Członek Stowarzyszenia Compliance.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Ukończyła Podyplomowe Studium z Zarządzania Ryzykiem w Warszawskim Instytucie Bankowości oraz Euroforum MBA w Szkole Nowoczesnego Zarządzania.

Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej „Prawo i ekonomia rynku kapitałowego”.


Rusewicz Magorzata
 


Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, zaś w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami pracuje od września 2019 r., początkowo jako Wiceprezes zarządu, a od stycznia 2020 r. została mianowana Prezesem zarządu i odtąd samodzielnie kieruje IZFiA. Jest również członkiem Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członkiem Komitetu Nadzorczego w GPW Benchmark oraz jest członkiem działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematyką ubezpieczeń zajmuje się od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.


Piotr Sobkw
 


Piotr Sobków

Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Sobków jest związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 pracował jako Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Inspektora Nadzoru i Członka Komitetu Inwestycyjnego w PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcję Prokurenta. Od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentu Nadzoru - Inspektor Nadzoru w OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz Członek Zarządu OPERA TFI i OPERA DM.


Pełni funkcję Członka Zarządu IDM od dnia 1 października 2013 roku.


Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończył studia podyplomowe Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782.


Katarzyna Szwarc
 


Katarzyna Szwarc

Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse.

Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).


Marek Wierzbowski
 


Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner prowadzący sprawy Spółki. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji. Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami i sądami arbitrażowymi.

Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczy Komisji Doktorskiej.

Profesor Wierzbowski jest prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, wice przewodniczącym Polskiego Centrum European Law Institute (ELI). Przez 22 lata zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, jako jej wiceprezes , lub prezes Rady Giełdy; przewodniczył Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, był członkiem Kolegium NIK, , a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wydziałach prawa pięciu uniwersytetów amerykańskich.

Jest odznaczony krzyżami kawalerskim, oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w rozwoju rynku kapitałowego. Dziennik Gazeta Prawna przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu, redakcja Rzeczypospolitej tytuł „Prawnik Trzydziestolecia”, a Gazeta Giełdy Parkiet tytuł „Osobowość Rynku Finansowego”.

Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych. Jego prace i opinie są szeroko cytowane – w ciągu ostatnich 4 lat w publikowanych orzeczeniach sądowych był przywołany 5711 razy (wg systemu informacji prawnej Lex).

 

 
Artur Zapaa
 
Artur Zapała

Radca Prawny, Partner, SPCG kancelaria adwokatów i radców prawnych

Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności.

Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i  innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.

Od kwietnia 2019 r. jest przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC).

Kieruje pracami warszawskiego oddziału SPCG.