Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. zmian w obszarze infrastruktury rynku kapitałowego

W dniu 14 kwietnia 2014r. Izba Domów Maklerskich w ramach prac w Zespole Roboczym Infrastruktura Rynku Kapitałowego przekazała do MSP swoje propozycje dot. zmian w obszarze infrastruktury rynku kapitałowego oraz definicję firmy inwestycyjnej.

W dokumencie poruszono kwestie takie jak:

 1. Rola GPW i KDPW to instytucje infrastrukturalne, ale z misją – nie powinny się kierować maksymalizacją zysku dla akcjonariuszy jako głównym kryterium ich działalności.
 2. Rola wiedzy w rozwoju rynku kapitałowego – konieczność stwarzania warunków do rozwoju krajowej branży domów maklerskich.
 3. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga konkurencyjnych opłat transakcyjnych pobieranych przez Giełdę i KDPW.
 4. Zintegrowanie usług teleinformatycznych instytucji infrastrukturalnych – dla obniżenia kosztów.
 5. Ujednolicenie platform transakcyjnych stosowanych w Grupie GPW.
 6. Redukcja kosztów IT w domach maklerskich – umożliwienie outsourcingu usług IT.
 7. Polityka wprowadzania nowych produktów przez instytucje infrastrukturalne dostosowana do potrzeb uczestników rynku w oparciu o oczekiwania ich klientów.
 8. Wyeliminowanie barier prawnych w obszarze pożyczania akcji i krótkiej sprzedaży w celu zwiększenia płynności
 9. Polityka wobec zdalnych członków Giełdy – kosztem krajowych biur i domów maklerskich.
 10. Procedury administracyjne w KNF dla obniżenia kosztów i szybszego reagowania firm inwestycyjnych na potrzeby rynku.
 11. Konieczne ograniczenie kosztów wdrażania regulacji w domach maklerskich – adekwatna implementacja regulacji prawnych.
 12.  Wprowadzenie jednolitej licencji bankowej w proponowanym obecnie kształcie może prowadzić do marginalizacji usług maklerskich.
 13. Struktura własnościowa KDPW / KDPW_CCP.
 14. Model funkcjonowania rynku derywatów w Polsce.
 15. Koszty zawieszeń transakcji w KDPW.

 

Zobacz: Propozycje IDM dot. zmian w obszarze infrastruktury rynku kapitałowego 

Zobacz: Definicja Firmy Inwestycyjnej