Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1


PRELEGENCI
  KONFERENCJI  

 

 
Adrian Adrychowski
    


Adrian Andrychowski

Adwokat, Counsel w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych, Kancelaria JDP

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo transakcyjne dla zagranicznych podmiotów dokonujących inwestycji w Polsce.


Marcin Chomiuk
 


dr Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

Wspólnik w kancelarii JDP, gdzie kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących przedsiębiorców z branży automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii. W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć joint venture. Doradza zarządom i członkom rad nadzorczych w zakresie ich kompetencji, odpowiedzialności i kreowania corporate governance. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych wydawnictwa C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”. Przewodniczący Komisji Prawnej / Legal Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Członek Rady Programowej XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego.


Paweł Gładysz

 


Paweł Gładysz

Radca Prawny, Inspektor Nadzoru, Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie Pekao

Radca prawny, adwokat niewykonujących zawodu. Doktor nauk społecznych. Executive MBA.

Od 1994 r. związany z Pekao S.A., przede wszystkim z obszarem działalności maklerskiej. Odpowiedzialny m.in. za zgodność i kontrolę wewnętrzną – od 1997 r. Inspektor Nadzoru Biura Maklerskiego Pekao.


Pełni funkcję Arbitra Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędziego Sądu Polubownego przy KDPW. Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, m.in. jako Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki.


W latach 2013-2021 Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego – współautor Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i 2021. W latach 2004-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW.


Katarzyna Kacprzak
 


Katarzyna Kacprzak

Radca Prawny, Izba Domów Maklerskich

Od ponad 20 lat pracuje w instytucjach finansowych w komórkach prawnych i compliance. Jako prawnik-ekspert i doradca prawny Zarządu domu maklerskiego DB Securities S.A. uczestniczyła w wyjątkowym projekcie połączenia działalności detalicznej Deutsche Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.; następnie, w takim samym charakterze, uczestniczyła w projekcie połączenia działalności maklerskiej Santander Securities S.A. i Biura Maklerskiego Santander Bank Polska. W Santander Bank Polska pracowała w Zespole Prawnym odpowiedzialnym za obsługę Biura Maklerskiego oraz w Zespole zajmującym się outsourcingiem i działalnością IT.


Jako Certyfikowany Compliance Officer ma doświadczenie w tworzeniu i obsłudze komórek compliance w Kredyt Bank S.A. oraz Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o. jako Inspektor Nadzoru – Dyrektor Biura Kontroli Nadzoru.


Od września 2022 r. pracuje z Izbie Domów Maklerskich.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

   


Małgorzata Kalinkowska

Dyrektor Biura Obrotu i Rozrachunku, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Makler papierów wartościowych od początku kariery zawodowej związana z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Praktyk krajowego rynku kapitałowego, uczestniczyła w rozwoju i wdrożeniu wielu istotnych zmian na rynku począwszy od systemu WARSET przez system UTP po wdrożenie zmian związanych z dyrektywami MIFID. Wraz z zespołem uruchomiła w Biurze Maklerski PKO BP usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Współpracuje przy projekcie SIRA , jest to oddolny standard Interfejsu Rejestrów Akcjonariuszy, realizowanego we współpracy Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz przedstawicieli  Ministerstwa Cyfryzacji.


Marta Klosinska

 


Marta Kłosińska
Zastępca Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zajmuje się nadzorem nad firmami inwestycyjnymi, w tym w zakresie prowadzenia rejestrów akcjonariuszy.

 
Przemysaw Koodziej
 


Przemysław Kołodziej

Członek Zarządu, Trigon Dom Maklerski S.A.

Członek Zarządu Trigon Dom Maklerski S.A. oferującej szeroki wachlarz usług inwestycyjnych oraz bankowości inwestycyjnej dla klientów instytucjonalnych, Prezes Zarządu BondTrust-Polskie Towarzystwo S.A. zajmującej się świadczeniem usług administratora zabezpieczeń oraz Prezes Zarządu Life Sciences Advisory Sp. z o. o. zajmującej się doradztwem dla podmiotów sektora biotechnologicznego. Absolwent studiów magisterskich Prawa oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego współorganizowanych przez Narodowy Bank Polski. Ukończył ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze transakcji na rynkach kapitałowych, transakcjach M&A oraz aspektów prawnych i compliance rynków kapitałowych.

 
Bogusaw Lackoroski

 


dr hab. Bogusław Lackoroński

Radca Prawny, Of Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury, Kancelaria JDP


Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym. Koncentruje się na postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz doradztwie klientom z branży infrastruktury i budownictwa. Autor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań oraz prawa publicznego. Autor i redaktor komentarzy w serii Komentarze Prawa Prywatnego (red. naczelny Konrad Osajda), w tym współautor komentarza do kodeksu cywilnego, red. modułu W. Borysiak (wydanie elektroniczne w Legalis i wydania drukowane C.H. Beck, 2013 i 2017), autor komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (C.H. Beck – Legalis 2018, red. modułu W. Borysiak, red. naczelny Konrad Osajda). Współautor komentarza do Prawa spółdzielczego i redaktor modułu Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe w serii Komentarze Prawa Prywatnego. Moduł Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe obejmuje komentarze nie tylko do Prawa spółdzielczego, lecz również do ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów…, ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego…, o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.


Magdalena Lewandowska
 


Magdalena Lewandowska-Gładka

Adwokat, Dyrektor Prawny, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Noble Securities S.A.

Z Noble Securities współpracuje od 2011 r. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, szczególnie w odniesieniu do spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz ofert publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek notowanych na GPW oraz w ASO. Z ramienia Izby Domów Maklerskich wielokrotnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych w zakresie zmian kluczowych aktów prawnych obowiązujących na rynku kapitałowym. Doradza m.in. w zakresie bieżącej działalności departamentu bankowości inwestycyjnej, handlu papierami dłużnymi i sprzedaży instytucjonalnej.

 
Katarzyna ukomska
 
Katarzyna Łukomska

Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem z 10-letnim doświadczeniem w prawie rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych i tematyki sekurytyzacji. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się głównie obsługą prawną funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy oraz podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Pani Katarzyna Łukomska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracę magisterską na temat „Insider trading”, jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2018 roku zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Aplikację adwokacką ukończyła w 2021 r. W 2022 r. zdała egzamin adwokacki. Jest autorką licznych publikacji specjalistycznych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych.

W swojej pracy zawodowej uczestniczyła w licznych procesach kontrolnych i licencyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, świadcząc pomoc prawną podmiotom rynku kapitałowego. Zajmowała się również bieżącą korespondencją z KNF dotyczącą działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tym oceny BION), banków – depozytariuszy, zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy oraz funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Aktualnie związana jest z Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie koordynuje projekty o strategicznym znaczeniu dla Biura.


Waldemar Markiewicz duze
 


Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe; min. w latach 1999-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu domu maklerskiego Deutsche Bank Securities SA będąc odpowiedzialnym za działalność firmy na rynkach Europy Środkowej (Warszawa, Budapeszt, Praga) a w latach 2018-2019 był Prezesem Zarządu Santander Securities S.A. Wcześniej pracował m.in. w Scotia Bank w Kanadzie i uzyskał licencje uprawniającą do doradztwa i pośrednictwa w transakcjach na regulowanym rynku kapitałowym.

Od 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010. W latach 2001-2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z inicjatywy Waldemara Markiewicza, Izba Domów Maklerskich zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego, czego efektem jest obecnie wdrażana rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

 
Rafa Reiwer

 


dr Rafał Reiwer

Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości


Sędzia, doktor nauk prawnych, autor monografii, redaktor, autor i współautor komentarzy i komentarza praktycznego, glos, artykułów naukowych i popularyzatorskich oraz recenzji książek prawniczych.


Kamil Somiany
 


Kamil Słomiany

Radca Prawny, IPOPEMA Securities S.A.

Kamil Słomiany jest radcą prawnym w IPOPEMA Securities S.A. Zajmuje się na co dzień szerokim spektrum spraw związanych z działalnością prowadzoną przez dom maklerski. Wcześniej był związany zawodowo m.in. z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz IPOPEMA TFI S.A., zdobywając wszechstronne doświadczenie w obszarze przepisów prawa regulujących funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Piotr Sobkw
 


Piotr Sobków

Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Sobków jest związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 pracował jako Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Inspektora Nadzoru i Członka Komitetu Inwestycyjnego w PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcję Prokurenta. Od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentu Nadzoru - Inspektor Nadzoru w OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz Członek Zarządu OPERA TFI i OPERA DM.

Pełni funkcję Członka Zarządu IDM od dnia 1 października 2013 roku.


Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Prawo Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782